Rada Polityki Pieniężnej

Organ Narodowego Banku Polskiego, odpowiedzialny za kształtowanie polityki monetarnej, wysokość stóp procentowych oraz plan działalności banku centralnego. Przewodniczącym Rady jest prezes NBP, pozostałych 9 członków wybierają Prezydent, Sejm i Senat (każdy organ po trzech członków). Rada zbiera się na początku każdego miesiąca na dwudniowych posiedzeniach decyzyjnych, na których ustala bieżące stawki stóp procentowych NBP, natomiast w trakcie miesiąca następują posiedzenia jednodniowe.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych