Deklaracja dostępności

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pzg.org.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-04
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Kembłowski, adres poczty elektronicznej: lukasz.kemblowski@pzg.org.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 22 831 40 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Biuro w Warszawie, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa

Biuro zlokalizowane jest w dzielnicy Praga Północ przy ulicy Białostockiej 4. Ze stacji metra Dworzec Wileński można dotrzeć do naszej siedziby pieszo. Dystans do pokonania to jakieś 150 metrów.

Związek mieści się na II piętrze zabytkowej kamienicy. Do budynku prowadzi wejście po schodach.
Obiekt nie jest wyposażony windę ani podnośnik.
Do biura można wejść z psem asystującym. Istnieje możliwość porozumiewania się w polskim języku migowym. Zapewniamy też dostęp do dokumentów w tekście łatwym.