Słownik pojęć finansowych – nowa wersja

Analiza zdolności kredytowej

Analiza zdolności kredytowej

Analiza przeprowadzana przez bank przed udzieleniem kredytu i w czasie trwania stosunku kredytowego. Analiza ma na celu ustalenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej.
Aneks (do umowy kredytowej)

Aneks (do umowy kredytowej)

Uzupełnienie umowy o zapisy, które zmieniają bądź uzupełniają pierwotne treści dokumentu. Zmiany mogą na przykład dotyczyć wydłużenia okresu kredytowania, podniesienia lub zmniejszenia kwoty kredytu, wcz...
Aplikacja mobilna (bankowość mobilna)

Aplikacja mobilna (bankowość mobilna)

Aplikacja do samodzielnej obsługi produktów bankowych z poziomu telefonu lub innych urządzeń mobilnych.Usługa bankowości elektronicznej w postaci aplikacji banku instalowana przez klienta. Klient aktyw...
Automatyczna spłata karty

Automatyczna spłata karty

Jest to jedna z gwarancji terminowej spłaty zadłużenia z karty. Po uzgodnieniu takiej metody spłaty zadłużenia, z konta klienta będzie automatycznie pobierana kwota niezbędna do pokrycia długu na karci...
Autoryzacja (autoryzacja operacji)

Autoryzacja (autoryzacja operacji)

Autoryzacja transakcji płatniczej oznacza zgodę płatnika na realizację transakcji płatniczej. Proces niezbędny m.in. do realizacji przelewu w bankowości elektronicznej. Można dokonać jej różnymi metodami w...
Awizowanie wypłat gotówkowych

Awizowanie wypłat gotówkowych

Termin używany w odniesieniu do wypłat większych kwot gotówki w oddziale banku. Awizowanie wypłaty oznacza wcześniejsze jej zgłoszenie w banku, aby pracownicy mogli przygotować określoną sumę na wybrany...
Bancassurance

Bancassurance

Oferowanie ubezpieczeń przez banki (pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia lub oferowanie przystąpienia do zawartej przez bank umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek) na podstawie umów zawartych pomi...
Bankomat

Bankomat

Automatyczne urządzenie służące do wypłaty gotówki za pomocą magnetycznej lub inteligentnej (mikroprocesorowej, chipowej) karty płatniczej, drukowania potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie konta, p...
Bankowość prywatna

Bankowość prywatna

"Private banking", pakiet usług bankowych oferowany najzamożniejszym klientom. Charakteryzuje się dużym zindywidualizowaniem oferty banku dopasowanej do potrzeb i możliwości finansowych konkretnego klien...
Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami-klientami a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależ...
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Instytucja powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego. Podstawowym zadaniem BFG jest ochrona środków pieniężnych należą...
Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) przechowuje informacje o złożonych wnioskach kredytowych oraz aktualnych bądź spłaconych kredytach z uwzględnieniem terminowości ich spłat, np. kredytach gotówko...
BLIK

BLIK

Polski system płatności mobilnych, który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz wykonywani...
Blokada środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym

Rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku. Dłużnik (kredytobiorca), proponujący zabezpieczenie spłaty wierzytelności (np. kredytu), składa w banku pisemne upoważnienie (z określeniem kwoty i terminu)...
Cash back

Cash back

Usługa bankowa polegająca na możliwości wypłaty gotówki w momencie płacenia kartą za produkty lub usługi. Maksymalna kwota, którą można wypłacić w ten sposób, to 300 zł dla kart Visa i 500 dla kart ...
Całkowita kwota do zapłaty

Całkowita kwota do zapłaty

Suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.
Całkowita kwota kredytu

Całkowita kwota kredytu

Maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia kredytobiorcy na podstawie umowy o kredyt, a w przypadku umów, dla któr...
Całkowity koszt kredytu

Całkowity koszt kredytu

Wszelkie koszty, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności: odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usłu...
Cesja

Cesja

Przeniesienie praw własności, a także praw do roszczeń (cesja należności), na inną osobę fizyczną lub prawną. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą. ...
Contact center

Contact center

Usługa polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub połączenia wideo.
Czat

Czat

Forma komunikacji umożliwiająca bezpośredni kontakt klienta z bankiem (doradcą bankowym) przy wykorzystaniu aplikacji/komunikatora.
Częściowa lub całkowita spłata kredytu

Częściowa lub całkowita spłata kredytu

Klient ma prawo w każdym czasie do spłaty części lub całości kredytu przed terminem określonym w umowie.
Dane biometryczne

Dane biometryczne

Dane takie jak odcisk palca, wizerunek twarzy, obraz tęczówki, barwa głosu, będące zapisem indywidualnych cech osoby umożliwiające ustalenie jej tożsamości.
Data transakcji

Data transakcji

Dzień, w którym zawarto transakcję.
Debet w rachunku bieżącym

Debet w rachunku bieżącym

Zadłużenie klienta połączone ze zgodą banku na dysponowanie przez klienta określoną kwotą środków pieniężnych z rachunku bieżącego. Kwota ta jest ograniczona limitem kredytowym.
Dom maklerski

Dom maklerski

Spółka prowadząca działalność maklerską, posiadająca zezwolenie organu nadzoru na  wykonywanie czynności stanowiących działalność maklerską, takich jak: oferowanie papierów wartościowych w publicznym obr...
Dyspozycja bankowa

Dyspozycja bankowa

Oświadczenie woli klienta banku dotyczące możliwości dokonywania przez bank operacji określonych w dyspozycji na posiadanych przez klienta produktach bankowych.
Egzekucja

Egzekucja

Proces przymusowego ściągnięcia należności.
Elixir

Elixir

Elixir to pierwszy w Polsce elektroniczny system rozliczeń międzybankowych obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową, który od 1994 r. umożliwia sprawną i bezpieczną realizację detalicznych zleceń pła...
Express Elixir

Express Elixir

System rozliczeń przelewów natychmiastowych obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Środki przekazywane w ramach Express Elixiru docierają na rachunek odbiorcy w ciągu kilku minut, jednak dostępno...
FATCA

FATCA

Amerykańska ustawą uchwaloną przez Kongres w dniu 28 marca 2010 r. Zapisy ustawy mają na celu zapobieżenie sytuacji, w której amerykańscy podatnicy wykorzystują zagraniczne (np. polskie) instytucje finanso...
Fundusze emerytalne

Fundusze emerytalne

Osoba prawna, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. ...
Giełda Papierów Wartościowych S.A.

Giełda Papierów Wartościowych S.A.

Instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finanso...
Gotówka

Gotówka

Forma pieniądza w fizycznej postaci: banknotów i monet.
Harmonogram spłat kredytu

Harmonogram spłat kredytu

Plan spłat kredytu, w którym zawarte są terminy oraz kwoty wszystkich rat kredytu, np. kredytu gotówkowego lub samochodowego. Znajdują się tam również wysokości rat kapitałowych, odsetkowych, kwota kre...
Hasło jednorazowe, hasło startowe

Hasło jednorazowe, hasło startowe

Ciąg znaków ustanawiany przez bank / instytucję finansową, służący do pierwszego logowania do bankowości internetowej, mobilnej.
Hipoteka

Hipoteka

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach takich jak np.: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku ...
Historia operacji/transakcji

Historia operacji/transakcji

Udogodnienie w bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej umożliwiające sprawdzenie szczegółów operacji zrealizowanych, oczekujących, odrzuconych i anulowanych.
IBAN

IBAN

Międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych stworzony do obsługi płatności głównie w Unii Europejskiej. W Polsce NRB przekształca się w IBAN przez dodanie na początku kodu kraju "PL". IBAN wyma...
Identyfikator klienta

Identyfikator klienta

Numer nadany przez bank. Często służy także jako login umożliwiający dostęp do rachunku przez Internet.
Inwestowanie

Inwestowanie

Działalność polegająca na bieżącym zaangażowaniu środków pieniężnych w celu późniejszego uzyskania zysków. Przykładami inwestowania mogą być: zakup akcji spółki notowanej na giełdzie papierów wartościow...
Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek

Dopisywanie narosłych odsetek do kapitału. Powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane. Okres, po jakim narosłe odsetki są dopisywane do kapitału, jest nazywany okresem k...
Karencja kredytowa

Karencja kredytowa

Okres spłaty kredytu, podczas którego kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od swojego zobowiązania.
Karta bankowa

Karta bankowa

Popularna, wspólna nazwa dla kart płatniczych wydawanych przez banki swoim klientom - patrz karta płatnicza, debetowa, kredytowa.
Karta debetowa

Karta debetowa

Rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Bankowe, debetowe karty płatnicze są wydawane przez banki w powiązaniu z rachunkiem bankowym danej osoby f...
Karta kredytowa

Karta kredytowa

Rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Karty kredytowe, w przeciwieństwie do kart debetowych, nie są połączone z rachunkiem bieżącym, lecz z rachunki...
Karta obciążeniowa (karta charge)

Karta obciążeniowa (karta charge)

Rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Łączy w sobie pewne cechy karty debetowej i kredytowej. Z jednej strony jest powiązana z rachunkiem bankowy...
Karta przedpłacona

Karta przedpłacona

Z ang. prepaid card - rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Transakcje autoryzowane są do wys...
Karta płatnicza

Karta płatnicza

Karta służąca do dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych z możliwością zaciągnięcia kredytu. Wśród bankowych kart płatniczych można wyróżnić: karty debetowe, karty kredytowe, karty typu charge...
Karta wzorów podpisów (wzór podpisu)

Karta wzorów podpisów (wzór podpisu)

Dokument będący integralną częścią umowy rachunku bankowego, ustalający uprawnienia osób do dysponowania rachunkiem oraz służącym do ewidencji wzorów podpisów. W karcie wzorów podpisów zaznacza się, ...
Karta zbliżeniowa

Karta zbliżeniowa

Karta płatnicza z funkcją zbliżeniową, która umożliwia płatność poprzez zbliżenie karty do terminala płatniczego.
Kod CVV2/CVC2

Kod CVV2/CVC2

Trzycyfrowy kod, umieszczany na rewersie karty, służący do weryfikacji posiadacza karty w przypadku transakcji bez fizycznego użycia karty, np. przez internet.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Instytucja sprawująca nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce w celu zapewnienia jego stabilności, bezpieczeństwa oraz ochrony funkcjonujących w nim podmiotów. KNF kontroluje rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy (w tym...
Konsument (osoba fizyczna)

Konsument (osoba fizyczna)

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto (rachunek bankowy)

Konto (rachunek bankowy)

Rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej z jego posiadaczem (albo posiadaczami, gdyż rachunek bankowy może być prowadzony także dla kilku osób fizycznych). Posiadacz rach...
Konto oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe

Konto o podwyższonym oprocentowaniu, które, w odróżnieniu od konta osobistego, nie służy do regulowania bieżących rachunków, ale do oszczędzania. Na tym koncie jednak, inaczej niż na lokacie, można doko...
Konto walutowe

Konto walutowe

Depozyt bankowy prowadzony w walucie obcej, płatny na żądanie. Wszystkie operacje na takim rachunku przeprowadzane są w walucie, w związku z czym nie zachodzi potrzeba przewalutowania transakcji w wa...
Konto wspólne

Konto wspólne

Rachunek prowadzony na rzecz minimum dwóch osób zwanych współwłaścicielami. W zależności od regulacji przyjętych w danym banku takie osoby nie muszą być spokrewnione, istotne jednak, aby posiadały zdolność do...
Kredyt

Kredyt

Kredyt to przekazanie kapitału (przeważnie pieniężnego) przez wierzyciela (kredytodawcę) dłużnikowi (kredytobiorcy) na ustalonych warunkach umownych. Dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiąz...
Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Zobowiązanie kredytowe spłacane w ratach. Najczęściej nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.
Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest tradycyjną nazwą kredytów średnio- i długoterminowych, udzielanych zazwyczaj na inwestycje budowlane, rolne itp., a ich istotną cechą jest hipoteczne zabezpieczenie kredytu, które ...
Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt, który pozwala skupić w jednym zobowiązaniu kilka innych kredytów, czyli w jednym kredycie skonsolidować zadłużenia zaciągnięte w różnych bankach.
Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kredyt udzielany na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, lecz dla zaspokojenia bieżących potrzeb konsumenta, np. na zakup samochodu, mebli, sprzętu technicznego, remont mieszkania, studia, wczasy,...
Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny

Rodzaj kredytu w rachunku bieżącym. Polega na tym, że kolejne spłaty powodują zmniejszenie zadłużenia i umożliwiają ponowne zadłużanie się klienta do ustalonego limitu.
Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy

Kredyt przeznaczony na zakup pojazdu mechanicznego. Zabezpieczenie kredytu ustanawiane jest na kredytowanym pojeździe.
Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Rodzaj krótkoterminowego kredytu obrotowego, udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zapisuje się wpływy danego podmiotu, a w ciężar rachunku wydatki. Rachunek może mieć sal...
Kurs walutowy

Kurs walutowy

Cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej. W gospodarce rynkowej poziom kursu waluty oddziałuje bezpośrednio na ceny towarów i usług w imporcie oraz eksporcie.
Leasing

Leasing

Kodeks cywilny definiuje umowę leasingu – jako umowę, w ramach której jedna strona (finansujący) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na w...
Limit kredytowy

Limit kredytowy

Wartość maksymalnego zadłużenia w ramach danej umowy kredytowej (określenie stosowane również w przypadku limitu odnawialnego).
Limit transakcyjny

Limit transakcyjny

Maksymalna kwota i/lub liczba transakcji płatniczych, która może być w danym okresie dokonana kartą, w bankowości internetowej, mobilnej lub przez contact center banku.
Limit w koncie osobistym

Limit w koncie osobistym

Jest to typ kredytu umożliwiający klientowi korzystanie ze środków na rachunku przewyższających zgromadzone przez niego środki pieniężne. Kiedy środki pieniężne klienta wyczerpią się, korzysta on dalej z ko...
Lokata terminowa

Lokata terminowa

Depozyt bankowy, w przypadku którego pełna kwota odsetek wypłacana jest jedynie jeśli depozyt nie jest wycofywany przed końcem okresu określonego umową. Wcześniejsze wycofanie pieniędzy z banku prowadzi...
Marża

Marża

Zwykle określana w formie punktów procentowych wartość doliczana do bazowej stopy procentowej w celu wyznaczenia stopy procentowej (zysku).
Międzybankowa Informacja Gospodarcza Dokumenty Zastrzeżone (MIG DZ)

Międzybankowa Informacja Gospodarcza Dokumenty Zastrzeżone (MIG DZ)

Prowadzona przez Związek Banków Polskich we współpracy z Policją, baza danych o skradzionych i zagubionych dokumentach takich jak: dowody osobiste, dowody tymczasowe, paszporty polskie i zagraniczne, praw...
Moneyback

Moneyback

Usługa bankowa polegająca na zwrocie klientowi przez bank części wydatków dokonanych przez klienta. Moneybackiem objęte są najczęściej transakcje dokonane kartą płatniczą.
Narodowy Bank Polski (NBP)

Narodowy Bank Polski (NBP)

Bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o NBP i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państw...
Niedotrzymanie terminu płatności

Niedotrzymanie terminu płatności

Rodzaj niedotrzymania warunków umowy kredytowej. Polega na braku spłaty odsetek lub kapitału w należnym terminie oraz zgodnie z warunkami i postanowieniami umowy kredytowej.
Nierezydent

Nierezydent

Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
NRB (numer rachunku bankowego)

NRB (numer rachunku bankowego)

Numer rachunku bankowego. NRB składa się z 26 cyfr: 2 cyfr sumy kontrolnej, 8 cyfr identyfikujących bank oraz 16 cyfr oznaczających rachunek klienta w danym banku.
Oddział operacyjny banku

Oddział operacyjny banku

Podstawowa jednostka struktury organizacyjnej banków, zajmująca się bezpośrednią obsługą klientów i realizująca samodzielne zadania. Typowy oddział operacyjny udziela kredytów, prowadzi rachunki bankowe i ...
Odroczenie terminu płatności (moratorium)

Odroczenie terminu płatności (moratorium)

Uzgodnienie między wierzycielem a dłużnikiem dotyczące złagodzenia warunków spłaty kredytów, obniżenia oprocentowania lub odroczenia terminu płatności.
Odsetki (ustawowe, karne)

Odsetki (ustawowe, karne)

Kara finansowa w postaci konieczności zapłacenia podwyższonego oprocentowania, gdy klient nie spłaca terminowo lub w całości ustalonych w umowie rat.
Odstąpienie od umowy kredytu, karty kredytowej

Odstąpienie od umowy kredytu, karty kredytowej

Oznacza wycofanie się klienta z podjętej decyzji dotyczącej zawarcia umowy kredytowej. Odstąpienie od umowy, z którego w przypadku umowy kredytu można skorzystać przez 14 dni od jej podpisania. Pozwal...
Okres kredytowania

Okres kredytowania

Określony w umowie kredytowej okres od chwili np. przekazania pieniędzy klientowi do ostatecznej spłaty kredytu.
Okres rozliczeniowy karty kredytowej

Okres rozliczeniowy karty kredytowej

Okres, za który bank sporządza wyciąg z wszystkich transakcji dokonywanych kartą kredytową.
Opinia, zaświadczenie bankowe

Opinia, zaświadczenie bankowe

Wydawane przez bank na żądanie właściciela rachunku bankowego oświadczenie, w którym opisane są istotne fakty związane z posiadaniem i użytkowaniem rachunku bankowego oraz ewentualnie kredytu. W zależn...
Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna

Cena płacona za określoną usługę na, przykład za wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia, sporządzenie historii rachunku itp.
Oszczędności

Oszczędności

Niewydatkowana część dochodów pieniężnych w danym okresie, stanowiąca odroczenie konsumpcji w czasie. O wysokości oszczędności decyduje skłonność do oszczędzania, czyli chęć ograniczenia konsumpcji na r...
Pełnomocnictwo do konta

Pełnomocnictwo do konta

Pojęcie prawne oznaczające upoważnienie innej osoby do zarządzania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym. W zależności od rodzaju pełnomocnictwa (ogólne – szczegółowe - do określonej czynności) osob...
PIN (numer PIN)

PIN (numer PIN)

Numer PIN służy do potwierdzania transakcji dokonywanych kartą w bankomatach oraz w terminalach płatniczych. Podanie kodu PIN oznacza dla banku potwierdzenie właściciela karty płatniczej, że zleca wykonan...
Podatek od dochodów kapitałowych (podatek Belki)

Podatek od dochodów kapitałowych (podatek Belki)

Podatek od zysków i dochodów kapitałowych. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, który naliczany jest od odsetek z depozytów terminowych, pożyczek i innych instrumentów finansow...
Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty

Forma rozliczeń bezgotówkowych i dyspozycja płatnicza udzielana bankowi (dysponowanie rachunkiem bankowym) przez wierzyciela, aby obciążył określoną kwotą rachunek bankowy dłużnika i uznał (uznanie ra...
Poręczyciel

Poręczyciel

Osoba, która zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym terminie. W przypadku zabezpieczenia kredytu poręczenie jest u...
Profil zaufany

Profil zaufany

Podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.
Prolongata

Prolongata

Przedłużenie (odroczenie) terminu (np. terminu spłaty kredytu) w wyniku negocjacji między bankiem a kredytobiorcą.
Prowizja

Prowizja

Wynagrodzenie pobierane za pomoc w zawarciu transakcji; dotyczyć może zarówno handlu obnośnego jak i kredytów bankowych; naliczana jest procentowo od wartości przedmiotu transakcji.
Przelew bankowy

Przelew bankowy

Metoda płatności bezgotówkowych polegająca na elektronicznym transferze środków między nadawcą i odbiorcą na podstawie polecenia przelewu. Nadawca przelewu zleca bankowi obciążenie swojego rachunku i...
Przelew na numer telefonu

Przelew na numer telefonu

Rodzaj przelewu bankowego, który pozwala na przekazanie pieniędzy z konta na inne konto drogą elektroniczną. Nadawca przelewu zleca bankowi obciążenie swojego rachunku i przekazanie środków do odbiorc...
Przelew natychmiastowy (ekspresowy)

Przelew natychmiastowy (ekspresowy)

Przelew bankowy, który dociera na konto odbiorcy w czasie krótszym niż standardowy przelew w systemie Elixir. W Polsce istnieją dwa systemy takich przelewów: BlueCash obsługiwany przez firmę Blue Media ...
Przelew SEPA

Przelew SEPA

Usługa przesyłania środków w walucie euro pomiędzy bankami na terenie Unii Europejskiej oraz niektórych krajów spoza UE. Polecenie Przelewu SEPA dochodzi na konto bankowe adresata nie później niż nast...
Przelew własny

Przelew własny

Przelew własny to funkcjonalność umożliwiająca dokonywanie przelewów między rachunkami tego samego posiadacza prowadzonymi w tym samym banku, bez konieczności potwierdzenia ich kodem sms.
Przewalutowanie

Przewalutowanie

Zmiana waluty rachunku bankowego, zazwyczaj związana z potrzebą uregulowania opłaty manipulacyjnej.
Płatność z użyciem kodu QR

Płatność z użyciem kodu QR

Metoda płatności polegająca na zeskanowaniu kodu do opłacenia zamówienia w aplikacji lub serwisie internetowym.
Płatność zbliżeniowa

Płatność zbliżeniowa

Metoda płatności przy użyciu kart płatniczych lub telefonów komórkowych wyposażonych w technologię NFC z zainstalowaną aplikacją płatniczą. Płatność zbliżeniowa nie wymaga umieszczania karty w termina...
Qlips

Qlips

Usługa oferowana przez banki do opłacania faktur i rachunków w bankowości elektronicznej. Dane niezbędne do uregulowania należności przesyłane są od wystawcy faktury do banku i automatycznie przetwar...
Rachunek firmowy

Rachunek firmowy

Dedykowany rachunek bankowy przeznaczony na cele związane z działalnością gospodarczą.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

Rodzaj rachunku oszczędnościowego. Banki otwierają je osobom fizycznym, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń, rent i emerytur itp. Rachu...
Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy

Rodzaj rachunku bankowego przeznaczonego dla osób fizycznych. Ułatwia gromadzenie oszczędności - zazwyczaj środki zgromadzone na tym rachunku są wyżej oprocentowane niż na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Rachunek ...
Rachunek płatniczy

Rachunek płatniczy

Rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka s...
Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej

Organ Narodowego Banku Polskiego, odpowiedzialny za kształtowanie polityki monetarnej, wysokość stóp procentowych oraz plan działalności banku centralnego. Przewodniczącym Rady jest prezes NBP, pozost...
Raty malejące

Raty malejące

Schemat spłaty długu, w którym kolejne raty kapitałowo-odsetkowe są coraz niższe.
Raty odsetkowo-kapitałowe

Raty odsetkowo-kapitałowe

Określona procentowo lub liczbowo część kwoty, którą należy spłacić przy udzielonym wcześniej kredycie bądź pożyczce, uwzględniająca kwotę kredytu (kapitał) oraz kwotę dodaną do raty kapitałowej w zale...
Raty równe

Raty równe

Schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości.
Reklamacja

Reklamacja

Skierowane przez klienta, jego pełnomocnika do rachunku lub osobę trzecią pod adresem banku lub podmiotu zewnętrznego wystąpienie, w którym zgłaszane zostają zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez bank ...
RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania)

RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania)

Powinna uwzględniać powinna wszystkie podstawowe koszty, jakie kredytobiorca będzie ponosił w związku z zawarciem umowy kredytowej. Zaliczamy do nich głównie należne odsetki, prowizje oraz składki...
Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy

Polski urząd państwowy, którego zadaniem jest m.in. reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytal...
Rzecznik klienta banku

Rzecznik klienta banku

Instytucja powoływana w bankach, działająca w zakresie oznaczonym przez banki. Jego celem jest wypracowanie takiego rozwiązania problemu pomiędzy klientem a bankiem, które byłoby akceptowalne przez obie s...
Saldo rachunku bankowego

Saldo rachunku bankowego

Aktualny stan rachunku bankowego. Rozróżnia się saldo początkowe i saldo końcowe, zależnie od stanu rachunku na początek lub koniec okresu rachunkowego.
Serwis transakcyjny

Serwis transakcyjny

System transakcyjny, do którego klient loguje się przez stronę internetową lub aplikację mobilną.
Skarbowe papiery wartościowe (obligacje skarbowe)

Skarbowe papiery wartościowe (obligacje skarbowe)

Papiery wartościowe sprzedawane przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Sprzedając obligacje Minister Finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwró...
SMS autoryzacyjny

SMS autoryzacyjny

SMS autoryzacyjny służy do potwierdzenia płatności w bankowości internetowej i mobilnej. W treści wiadomości SMS zawarte jest hasło będące ciągiem znaków oraz szczegóły operacji do której bank wygenerow...
Spread walutowy

Spread walutowy

Różnica pomiędzy kursem kupna i kursem sprzedaży waluty obcej, a także różnica pomiędzy stopami oprocentowania pobieranymi przez banki od kredytu a stopami oprocentowania, które banki płacą za obce fu...
Stopa procentowa

Stopa procentowa

Określa wysokość odsetek od sumy pieniędzy, jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Występuje stopa procentowa stała i stopa procentowa zmienna.Stała stopa procentowa to stopa odsetek od kredyt...
Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji

Cennik określający odpłatność za usługi i operacje bankowe ustalony przez bank. Tabela opłat i prowizji jest umieszczana w miejscach ogólnie dostępnych, najczęściej w salach oddziałów operacyjnych banku; może ...
Termin zapadalności

Termin zapadalności

Dzień, w którym - zgodnie z umową - klient winien spłacić kredyt lub inne zobowiązanie finansowe.
Terminal POS

Terminal POS

Urządzenie instalowane w punktach handlowo-usługowych, umożliwiające realizowanie transakcji płatniczych przy użyciu instrumentów płatniczych.
Transakcja płatnicza (operacja)

Transakcja płatnicza (operacja)

Zainicjowana przez klienta lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych. Operacje na rachunku bankowym oczekujące na realizację lub odrzucone przez klienta banku lub bank (np. ze wzglę...
Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpi...
Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym zabezpiecza bankowi terminowy zwrot kredytu (zabezpieczenie kredytu). Bank ustala w umowie kredytowej, że kredyt zostanie postawiony do dyspozycji ...
Umowa o kredyt konsumencki

Umowa o kredyt konsumencki

Umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia...
Upadłość konsumencka (potocznie bankructwo, plajta)

Upadłość konsumencka (potocznie bankructwo, plajta)

Instytucja prawna przewidziana prawem upadłościowym, służąca w przypadku niewypłacalności dłużnika ochronie interesów majątkowych jego wierzycieli. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się ni...
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Organ nadzorczy sprawujący nadzór nad danymi osobowymi.
Usługa 3D Secure

Usługa 3D Secure

Usługa umożliwiająca realizację płatności internetowej z wykorzystaniem karty płatniczej z zastosowaniem silnego uwierzytelniania (np. jednorazowe hasło SMS, autoryzacja mobilna, dane biometryczne). ...
Usługa bankowości elektronicznej

Usługa bankowości elektronicznej

Umożliwia dostęp do rachunku płatniczego przez internet. Umożliwia sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych kartą debetową lub złożeni...
Usługa doradztwa inwestycyjnego

Usługa doradztwa inwestycyjnego

Usługa polegająca na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta pisemnej lub ustnej rekomendacji dotyczącej skorzystania z funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów notowanych na polskiej gieł...
Użytkownik karty

Użytkownik karty

Osoba fizyczna, dla której, na wniosek posiadacza rachunku, bank wydał kartę.
Użytkownik rachunku

Użytkownik rachunku

Każdy posiadacz rachunku, współposiadacz rachunku (w przypadku rachunku prowadzonego wspólnie) oraz pełnomocnik, który może korzystać z rachunku.
Waluta

Waluta

Nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Polską walutą jest złoty. Spośród obecnie istniejących walut największe zna...
Wideo Doradca (Wirtualny Oddział)

Wideo Doradca (Wirtualny Oddział)

Usługa bankowości elektronicznej, pozwalająca na złożenie dyspozycji bez konieczności składania wizyty w banku.Aplikacja umożliwiająca kontakt z doradcą w banku za pośrednictwem urządzenia mobilnego w...
Wniosek kredytowy

Wniosek kredytowy

Pisemne wystąpienie kredytobiorcy do banku o przyznanie kredytu. Wnioski kredytowe składane są zazwyczaj na formularzach bankowych przystosowanych do rodzaju kredytu, o który zabiega kredytobiorca. Wni...
Wpłatomat

Wpłatomat

Urządzenie umożliwiające dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy.
Wyciąg z rachunku bankowego

Wyciąg z rachunku bankowego

Dokument sporządzony przez oddział operacyjny banku dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku zapisach (operacjach) i wynikającym z nich saldzie na koniec określonego dnia...
Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie całkowite, przed odliczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracownika.
Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi (potocznie "do ręki"), przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, pod odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. do...
Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu

Potoczne określenie używane w praktyce, oznaczające:1) przedmiot kredytowania, będący materialnym zabezpieczeniem zwrotu kredytu, np. zapas zbóż, na które bank udzielił kredytu sezonowego;2) prawne f...
Zastrzeżenie karty

Zastrzeżenie karty

Trwale uniemożliwia korzystanie z karty przez użytkownika karty lub osoby trzecie na wniosek użytkownika karty lub Banku.
Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu udzielonego przez bank.Podstawowy warunek udzielenia kredytu, oznacza zdolność do terminowej spłaty pożyczki.
Zgody marketingowe

Zgody marketingowe

Wyrażenie przez klienta zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji promocyjnych i na przetwarzanie danych transmisyjnych (czyli informacji o sposobie korzystania z usług).
Zlecenie stałe

Zlecenie stałe

Dyspozycja wydana bankowi, aby periodycznie regulował określone płatności, z zachowaniem obowiązujących terminów. W praktyce najczęściej występują stałe zlecenia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, dotyczące płat...
Związek Banków Polskich (ZBP)

Związek Banków Polskich (ZBP)

Samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Do zadań statutowych ZBP należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków.

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych