Dom maklerski

Spółka prowadząca działalność maklerską, posiadająca zezwolenie organu nadzoru na  wykonywanie czynności stanowiących działalność maklerską, takich jak: oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na cudzy rachunek, nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na własny rachunek w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, musi przy tych czynnościach zatrudniać osoby mające uprawnienia maklera papierów wartościowych. Jeżeli zaś spółka uzyskała zezwolenie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, to obowiązana jest przy tych czynnościach zatrudniać osoby mające uprawnienia doradcy inwestycyjnego.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych