Projekt “Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”

Źródło finansowania / nazwa programu:

POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:

Cała Polska

Okres realizacji:

2019-10-01 – III. 2021

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem głównym Projektu jest wyposażenie min. 90% uczestników/-czek Projektu (czyli osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych) w kompetencje w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowano przeszkolenie około 1550 osób, przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, co przyczyni się do wzrostu wiedzy i świadomości w obszarze funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a co za tym idzie jakości kształtowanych i wdrażanych polityk publicznych.

W ramach projektu przygotowane zostaną materiały informacyjne, które będą stanowiły źródło wiedzy także po zakończeniu szkoleń. Zostanie przygotowany też kurs e-learningowy, z którego skorzystać będą mogli wszyscy zainteresowani. Dla wzrostu efektywności działań projektowych przewidziano zaangażowanie do jego realizacji osób z niepełnosprawnościami jako trenerów. Dzieląc się własnymi doświadczeniami, zapewnią wiarygodność przekazywanych treści.

Uczestnicy Projektu pozyskają wiedzę, umiejętności, a także bardzo istotną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Poznają także zasady, jakie powinny im przyświecać w codziennej pracy w kontekście wdrażania postanowień Konwencji, by przyczyniać się do tworzenia środowiska równych szans.

Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – lidera projektu

Polski Związek Głuchych – partnera projektu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – partnera projektu

Czas trwania szkoleń:

2 dni

Miejsce szkoleń:

cała Polska

Liczba uczestników na szkoleniu:

10 – 16 osób

Kryteria naboru:

  • kadra kierownicza jednostek administracji samorządowej i rządowej, w których przeprowadzono Monitoring działań pod kątem realizacji Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami,
  • przedstawiciele terenów do 50 tysięcy mieszkańców.

Do projektu może przystąpić maksymalnie pięć osób z każdej jednostki administracji publicznej.

Zgłoszenia na szkolenia:

Dorota Walewska

e-mail: dorota.walewska@pzg.org.pl

Wartość projektu: 1 845 365,94 zł

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych