Bancassurance

Oferowanie ubezpieczeń przez banki (pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia lub oferowanie przystąpienia do zawartej przez bank umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek) na podstawie umów zawartych pomiędzy bankiem a zakładem ubezpieczeń powiązane bezpośrednio z produktem bankowym oraz niepowiązane bezpośrednio z produktem bankowym, w tym także ubezpieczeniowych produktów o charakterze inwestycyjnym lub oszczędnościowym. Także zawieranie przez bank umów ubezpieczenia powiązanych z produktem bankowym, w przypadku których klient banku na podstawie odrębnej umowy zobowiązany jest pokryć koszty ochrony ubezpieczeniowej banku przed poszczególnymi rodzajami ryzyka objętymi tą umową ubezpieczenia.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych