Blokada środków na rachunku bankowym

Rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku. Dłużnik (kredytobiorca), proponujący zabezpieczenie spłaty wierzytelności (np. kredytu), składa w banku pisemne upoważnienie (z określeniem kwoty i terminu) dokonania nieodwołalnej blokady na określonym rachunku bankowym i dołącza upoważnienie, uprawniające bank do pobrania z zablokowanego rachunku wymagalnej wierzytelności. Blokowane mogą być środki pieniężne dłużnika lub osób trzecich, za niego poręczających. Do zablokowania rachunków bankowych osób trzecich, zabezpieczających zwrot kredytu udzielonego kredytobiorcy, niezbędna jest ich pisemna zgoda. Blokada środków może być dokonana także na rachunku prowadzonym w innym banku niż bank dłużnika (kredytobiorcy). Ustanowienie blokady nie chroni zablokowanych środków pieniężnych przed egzekucją prowadzoną z rachunku bankowego. Blokada środków na rachunku bankowym może nastąpić także przez zajęcie rachunku przez komornika.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych