Witamy

To jest strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat struktury i działalności PZG.
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych.
Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

Informacja o dofinansowaniu kosztów usług tłumaczy j.migowego w ramach programu Pitagoras 2007

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w terminie do 15 kwietnia 2011 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie kosztów usług tłumacza języka migowego w ramach realizacji programu „Pitagoras 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”.

Wnioski należy składać do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również druk wniosku o przystąpienie do realizacji programu dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.

link: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/86/86/Spis_tresci_programu__Pitagoras_2007.html

 

Bezpłatne studia dla niedosłyszących i niesłyszących w Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku „INFORMATYKA ” w ramach działania 4.1.2 POKL

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza osoby z wadą słuchu na studia dzienne, na kierunku  informatycznym.

16 studentów przyjętych na wyżej wymieniony kierunek w roku akademickim 2011/2012 z najlepszymi wynikami w nauce otrzyma tzw. stypendia zamawiane w wysokości 1000 zł miesięcznie. Na pierwszym roku studiów stypendia przyznawane będę na podstawie wyników z matury a w kolejnych latach na podstawie ocen z egzaminów.

Uczelnia planuje przyjąć w tym roku na studia dzienne na tym kierunku 64 studentów. Ze stypendiów będą mogły na jednakowych zasadach korzystać wszyscy studenci, w tym osoby niedosłyszące. i niesłyszące.

Osoby z wadą słuchu  zostaną objęte szczególnym wsparciem w ramach wyżej wymienionego  projektu.

Między innymi zostanie zatrudniony tłumacz języka migowego w Akademii Morskiej w Szczecinie na cały etat. Będzie on obecny na wszystkich zajęciach prowadzonych w ramach kierunku „Informatyka” oraz na wszystkich zajęciach fakultatywnych. Dodatkowo, zostaną przeszkolone  w zakresie posługiwania się językiem migowym wybrane osoby w Akademii mające kontakt ze studentami. Ponadto, tłumacz będzie pośredniczył językowo w niezbędnych kontaktach z administracją uczelni, urzędami itp. Dzięki temu osoby niesłyszące będą mogły brać aktywny udział we wszystkich zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych oferowanych przez Akademię oraz otrzymają niezbędne wsparcie pozwalające im porozumieć się z otoczeniem we wszystkich ważnych sprawach.

Będzie również istniała możliwość skorzystania z „banku aparatów słuchowych” prowadzonym w PZG w Szczecinie.

Osoby niedosłyszące na pierwszym roku studiów otrzymają bezpłatnie możliwość skorzystania z 30 godzin indywidualnych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.

Osoby niesłyszące będą też mogły otrzymać w wsparcie związane z wymianą lub  naprawa aparatu słuchowego.

Wszystkie osoby przyjęte na studia, w tym osoby niedosłyszące, będą mogły skorzystać w trakcie studiów z:

-   specjalistycznych szkoleń

- warsztatów prowadzonych przez wybitnych praktyków i naukowców z branży informatycznej

-   staży w firmach krajowych, za które studenci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 840 zł miesięcznie

 

strona internetowa Akademii Morskiej w Szczecinie: www.am.szczecin.pl

 

 

IV Europejska Letnia Dziecięcej Szkoła Dramy i Sztuki w Finlandii

Fiński Związek Głuchych organizuje 4th European Children & Art. Summer School w Finlandii od 27 lipca do 7 sierpnia br. Wyżej wymieniona Letnia Szkoła oferuje zajęcia z dramy i sztuki adresowane do dzieci i młodzieży między 10-15 rokiem życia, dla których język migowy jest pierwszym językiem. Językiem wykładowym zajęć będzie International Sign (tłum. Międzynarodowy Migowy). Koszt pobytu wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i profesjonalnymi materiałami szkoleniowymi wynosi 300 EURO.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.ecdass2011.org.
Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 10:33

 

Projekt nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji został przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt zobowiązuje dostawców i nadawców usług audiowizualnych do zapewnienia co najmniej 10 proc. programów, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży,  umożliwiających  odbiór osobom z wadą słuchu i wzroku (napisy dla niesłyszących, tłumaczenie migowe, audiodeskrypcja)

źródło: www.mkidn.gov.pl

Projekt nowelizacji ustawy: http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/proj_ustaw/20101210-rtv--uzasad.pdf (Art. 18 a)

Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 10:20

 

Relacja z konferencji pt. "Internet w świecie ciszy"

W trosce o niesłyszących i słabosłyszących młodych internautów Mazowieckie Kuratorium Oświaty przy współudziale firmy „Microsoft” zorganizowało konferencję pn. „Internet w świecie ciszy”.  Wśród prelegentów gościli przedstawiciele organizacji pomocowych, policji, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz firm komercyjnych, którym bezpieczeństwo dzieci z wadą słuchu nie jest obojętne.

Podczas konferencji zostały przedstawione zagrożenia płynące z sieci związane m.in. z cyberprzemocą, niebezpiecznymi kontaktami online, uzależnieniami. Przedstawiono alarmujące statystyki - ponad 70 % dzieci trafia w Internecie na pornografię i erotykę zaś ponad 50 na materiały pokazujące przemoc.

Omówione zostały również prawne aspekty zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej w Internecie.

Zaprezentowano również środki pomocowe oferowane przez konsultantów projektu helpline.org.pl zapewniające diagnozę sytuacji związanej z zagrożeniem w Sieci oraz wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, interwencje u dostawców usług internetowych. Osoby niesłyszące mogą poprosić o taką pomoc za pośrednictwem e-mail lub czatu.

Przedstawiony został również nowatorski projekt edukacyjny „3,2,1 Internet” – zestaw interaktywnych filmów kreskówkowych adresowanych do dzieci w klasach IV-VI poruszających kwestie cyberprzemocy, ochrony wizerunku, praw autorskich i uzależnienia od Internetu dostępny również w wersji dla niesłyszących na stronie internetowej: dzieckowsieci.pl.

Podczas spotkania została omówiona także sytuacja psychiczna słabosłyszącego dziecka pokrzywdzonego -  barierę komunikacyjna, wiarę w słowo pisane, mniejszą możliwość werbalizacji problemu. Podkreślono istotną rolę  wsparcia rodziców - bycie przyjacielem dziecka, wystrzeganie się krytycyzmu, delikatne zdobywanie wiedzy o stanie psychicznym dziecka.

 

Poprawiony: piątek, 04 lutego 2011 10:02

 

Strona 97 z 101

Odsłon : 2155106

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość