Józef Hendzel – wspomnienie

Józef Hendzel urodził się 4 marca 1941r w Bielsku Podlaskim.

Jako syn rodziców Głuchych od najmłodszych lat służył pomocą nie tylko swoim rodzicom, ale również wszystkim Głuchym . Początkowo społecznie, a od 1961r (kiedy był studentem) na etacie w niepełnym wymiarze godzin jako instruktor Oddziału PZG w Lublinie.

W 1964r ukończył studia prawnicze i podjął pracę w swoim zawodzie nie zrywając kontaktu ze Związkiem, gdzie pełnił kolejno funkcje społeczne we władzach Oddziału Lubelskiego.

W 1971r zostaje wybrany prezesem Oddziału w Lublinie.

Na terenie Lubelszczyzny był inicjatorem wielu działań na rzecz ludzi Głuchych

W kwietniu 1975r został wybrany na Sekretarza ZG PZG i od listopada tego roku zawiesił wykonywanie zawodu adwokata przechodząc do pracy w ZG PZG. Funkcję tą pełnił do końca swojej pracy w ZG w 2007r będąc wybieranym na kolejnych Zjazdach Krajowych PZG w 1976r, 1981r i 1986r zyskując największą liczbę głosów.

Józef Hendzel był wzorem pracownika i działacza społeczno-politycznego. W środowisku i Związku cieszył się ogromnym autorytetem i sympatią.

Jego wszechstronne zainteresowanie działalnością Związku oraz znajomością problematyki człowieka Głuchego uczyniło z niego aktywnego inspiratora i współtwórcę wielu działań związkowych, w tym też rehabilitacji człowieka Głuchego, zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej..

Był współorganizatorem stałych ( od lutego 1988r) programów telewizyjnych dla ludzi Głuchych. M. In. przez wiele lat tłumaczył codziennie na język migowy dzienniki TV

Był też współautorem nowego systemu języka migowego, który został uznany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania jako system odpowiadający wymogom pedagogiki specjalnej i tym samym został wprowadzony do szkół specjalnych dla dzieci głuchych. Ten system miał ułatwić edukację, a przede wszystkim poznać język polski pisany.

Był przewodniczącym Komisji Unifikacji języka migowego wypełniając historyczną rolę: ujednolicenia języka migowego

Opracował wiele unikalnych publikacji: m.in. Turystycznego Słownika Języka Migowego ( w 1981r) oraz Słownika Polskiego Języka Miganego ( w 1986r).

Był również autorem wielu filmów dydaktycznych propagujących znajomość języka migowego.

Był też inspiratorem i organizatorem wielu merytorycznych i organizacyjnych działań Związku w zakresie rozwoju poradnictwa dla dzieci z wadami słuchu.

Brał też udział w rozwijaniu krajowej produkcji sprzętu do rehabilitacji słuchu, nowych środków telekomunikacji.

Jako jedyna słysząca osoba pełniąca funkcję urzędującego członka Prezydium ZG współpracował na co dzień z władzami politycznymi i administracyjnymi kraju wpływając na tworzenie skutecznych warunków do pełnej rehabilitacji osób głuchych.

Za swoją sumienną i ofiarną pracę oraz szczególne zaangażowanie w pomoc osobom z niepełnosprawnością słuchu był odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych wraz z pracownikami oraz społecznością Głuchych dziękujemy panu Sekretarzowi za ofiarne, pracowite życie i wspieranie środowiska osób Głuchych w całej Polsce i składamy Rodzinie serdeczne wyrazy głębokiego współczucia.