Zapytanie ofertowe nr 03/04/2021/PZG z dnia 28.04.2021 r.

W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00, (dalej „Projekt”) przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie usług Eksperta ds. metodyki szkolenia pn. ,,Zapewnianie równości szans i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45544