„Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”

Polski Związek Głuchych w ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” prowadzi rekrutację na dwudniowe, bezpłatne szkolenia.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy/e jednostek administracji publicznej, którzy w codziennej pracy zajmują się organizacją wsparcia oraz samym wsparciem dla klientów z niepełnosprawnościami, maksymalnie 5 osób z jednej instytucji. Uczestnicy powinni być z jednostek:

  •  w których dokonano przeglądu zadań w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”,
  • dla których po monitoringu wpisano rekomendacje prowadzenia szkoleń.

Szkolenia są BEZPŁATNE i dotyczą tematyki z zakresu dostępności oraz równości szans dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy/-czki Projektu zdobędą wiedzę, umiejętności, a także bardzo ważną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Poznają także zasady, jakimi powinni się kierować w codziennej pracy by tworzyć środowisko równych szans oraz przestrzegać zasad Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkolenioweOsobom z jednostek mieszczących się na terenie Warszawy, nie przysługuje nocleg. Pokrywamy koszty związane ze szczególnymi potrzebami uczestników (tłumacz języka migowego, materiały w druku powiększonym, inne). Koszt przejazdu na szkolenie pozostaje po stronie uczestnika lub jednostki delegującej pracowników na szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  2 dni

Liczba uczestników na szkoleniu:  8-12

Zgłoszenia na szkolenia:

Dorota Walewska, e-mail: dorota.walewska@pzg.org.pl

Szkolenia organizowane są na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka, jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.