Ustalenia Krajowej Rady Konsultacyjnej

W minioną środę w Sejmie rozpoczął się protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rodzice domagają się równości szans, godnego życia oraz bezpiecznego startu dla swoich dzieci. Kolejnym ich postulatem jest zwiększenie renty socjalnej oraz wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Krajowej Rady Konsultacyjnej wraz z minister rodziny i pracy, Elżbiety Rafalskiej i Krzysztofa Michałkiewicza, który pełni rolę pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Rozmowy miały miejsce w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, który mieści się w Warszawie, przy ulicy Limanowskiego. Podczas spotkania przyjęte zostały cele i postulaty, nad którymi w najbliższych dniach trwać będą dyskusje.

Jest to niewątpliwie kolejne zobowiązanie Rządu, obok programu Dostępność plus, które uwzględnia postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Poniżej przedstawiamy cele, które zostały przyjęte podczas rozmów z minister Rafalską. Tym samym Krajowa Rada Konsultacyjna proponuje przyjęcie pewnych rozwiązań, które mają zapewnić osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom:

 1. Godne i Niezależne Życie,
 2. Orzecznictwo realizujące prawa człowieka, skupiające się na potrzebach i określające wsparcie,
 3. System świadczeń finansowych, który kompensuje koszty niepełnosprawności i wspiera aktywność,
 4. Efektywną, wczesną interwencję i rehabilitację,
 5. Szeroką ofertę usług społecznych wspierających Niezależne Życie, w tym asystenturę osobistą, przerwę wytchnieniową, mieszkalnictwo wspomagane, transport specjalistyczny,
 6. Aktywność zawodową i społeczną, w tym zatrudnienie wspomagane, likwidację pułapki świadczeniowej oraz możliwość łączenia pracy i świadczeń,
 7. Koordynację wsparcia.

Krajowa Rada Konsultacyjna zobligowała się również do realizacji innych postulatów, tj.:

 1. 400 nowych mieszkań chronionych/wspomaganych do roku 2020 – mieszkanie chronione, to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną.
 2. Zniesienie całkowitego ubezwłasnowolnienia do roku 2019.
 3. Skreślenie 12 art. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do roku 2019 – Art. 12. § 1. „Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym”.
 4. Podpisanie i ratyfikowanie Protokołu Fakultatywnego do roku 2019 – prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940230080/O/D19940080.pdf
 5. Wzrost wskaźnika zatrudnienia przy wykorzystaniu funduszu pracy do 40% do roku 2025.
 6. Wprowadzenie zatrudnienia wspomaganego do ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentów rynku pracy oraz do kodeksu pracy do roku 2018.
 7. Wprowadzenie edukacji dwujęzycznej – jeden Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizujący edukację dwujęzyczną do roku 2019.
 8. Wprowadzenie wczesnej interwencji jako odrębnego świadczenia w usługach rehabilitacyjnych do roku 2018.
 9. Środowiskowe domy samopomocy typu D i E – zgodnie z projektem rodziców do roku 2019 – Domy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone dzielą się następująco:
  • Typ domu A: dla osób przewlekle psychicznie chorych;
  • Typ domu B: dla osób upośledzonych umysłowo;
  • Typ domu C: dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych;
  • Typ domu D: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera.
 10. Zmiana pejoratywnej terminologii dotyczącej niepełnosprawności w aktach prawnych do roku 2019.
 11. 48 centrów zdrowia psychicznego, w tym 32 dla dorosłych i 16 dla dzieci i młodzieży do roku 2020.
 12. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w każdym powiecie do roku 2020.
 13. Likwidacja pułapki świadczeniowej – rewizja systemu rentowego – dziś pułapka rentowa blokuje przed aktywnością zawodową, a wszystko z obawy o utratę tego, co niepełnosprawny posiada, obawiając się, że jeśli podejmie ryzyko i wysiłek, to straci inne świadczenia.
 14. Dodatek wyrównawczy dla matek EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego – Matki EWK – to grupa ok. 47 tys. osób, które z racji opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością przeszły na wcześniejszą emeryturę.