Logo Monitoringu wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, razem z logami Funduszu Europejskiej - Wiedza Edukacja Rozwój i Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Monitoring wdrażania Konwencji

O projekcie

Od kwietnia 2017 r. Polski Związek Głuchych realizuje w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną projekt „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego  i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności 51 instytucji administracji rządowej na poziomie centralnym do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu, w instytucjach administracji rządowej, w okresie 1.04.2017 – 31.01.2019, przeprowadzony zostanie monitoring sposobu wdrażania postanowień Konwencji, a następnie opracowane i wdrożone wybrane rekomendacje dotyczące realizacji tych postanowień. Projekt ma ogromne znaczenie dla podniesienia poziomu przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Organizacje realizujące projekt od wielu lat angażują się w kształtowanie sytuacji społeczno–prawnej osób z niepełnosprawnościami, uczestniczą w działaniach rzeczniczych promujących Konwencję, jej ratyfikację oraz konieczność pełnego wdrożenia.

Projekt realizowany jest zgodnie z Metodologią prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierającą minimalne wymogi dla przeprowadzenia monitoringu, w tym projekt narzędzi do wykorzystania przez projektodawców przy jego prowadzeniu. Metodologia opracowana została na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadania służące realizacji celu projektu to m. in.:

 1. objęcie 51 wybranych instytucji szczegółowym monitoringiem (lista instytucji administracji centralnej)
 2. prowadzenie monitoringu zgodnie z opisanymi w Metodologii standardami i etapami realizowanych działań
 3. weryfikacja w okresie realizacji projektu w jakim stopniu i z jakim skutkiem rekomendacje zostały wdrożone przez każdą z monitorowanych instytucji
 4. uzyskanie przez każdą z monitorowanych instytucji informacji zwrotnej o jakości i efektach wdrażanych rekomendacji co przełoży się na konkretna wiedzę, która zaowocuje długofalowym zaangażowaniem się instytucji monitorowanych w proces uwzględniania w swoich działaniach postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

W ramach projektu powołane zostały trzy Zespoły Monitoringowe, odpowiedzialne za przeprowadzenie monitoringu w wybranych instytucjach.

Każdy Zespół Monitoringowy wspomagany jest przez ekspertów, odpowiedzialnych m.in. za wykonanie:

 • analizy danych zastanych w Instytucjach
 • audytów dostępności informacji
 • konsultacji społecznych przeprowadzonych z klientami Instytucji monitorowanych
 • badania tajemniczy klient odnoszącego się do różnych rodzajów niepełnosprawności.

W ramach projektu powstanie:

 • 51 raportów końcowych zawierających rekomendacje zmian w działaniach danej instytucji
 • 51 raportów weryfikujących stopień i jakość wdrożonych rekomendacji
 • 1 raport zbiorczy uwzględniający dane z raportów końcowych i weryfikacyjnych.

Wartość projektu „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wynosi 2 361 832,05 zł.

Informacje o Organizacjach realizujących projekt:

Polski Związek Głuchych (PZG) to 70 lat tradycji i działań podej­mowanych na rzecz środowiska osób z uszkodzonym słuchem. Celem Związku jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych. Polski Związek Głuchych zrzesza ponad 24 tys. członków PZG kieruje swoją działalność do osób w każdym wieku, oferując pomoc dzieciom i ich rodzinom, młodzieży, osobom dorosłym i starszym.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), od 54 lat bierze aktywny udział w rzecznictwie praw osób z niepełnosprawnościami i kształtowaniu polityki publicznej w Polsce. PSONI nie tylko prowadzi szereg form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin (m. in. ośrodki wczesnej interwencji, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania wspomagane, zakłady aktywności zawodowej, wspieranie pracowników na otwartym rynku pracy – poprzez Centra DZWONI), ale posiada także bogate doświadczenie badawcze w dziedzinach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. PSONI prowadzi działania monitoringowe, rzecznicze, konsultacyjne, społeczne, inicjujące i promujące zmiany legislacyjne, np. dotyczące ubezwłasnowolnienia, wspieranego podejmowania decyzji. Stowarzyszenie uczestniczyło w działaniach na rzecz ratyfikacji Konwencji, od lat jest reprezentowane w najważniejszych organach konsultacyjnych władzy publicznej: np. w Krajowej Radzie Konsultacyjnej; Zespole ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami; Radzie Nadzorczej PFRON. Prowadzi rzecznictwo na poziomie lokalnym i regionalnym.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od wielu lat prowadzi różnorodne działanie, których nadrzędnym celem jest  zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Fundacja wspiera szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu m.in.  poprzez zmianę prawa oraz reprezentowanie interesów środowiska osób z niepełnosprawnością na szczeblu rządowym czy samorządowym. Fundacja realizuje projekty z zakresu monitoringu stanowienia prawa, doradcze, asystenckie, wspiera aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych. Propagujemy pełny udział osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, w tym włączającą edukację, promujemy użycie najnowszych technologii oraz upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami. Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.

Załączniki:

 1. Lista instytucji administracji centralnej
 2.  Raport zbiorczy