Lista instytucji administracji centralnej

 

 1. Urząd Komunikacji Elektronicznej
 2. Ministerstwo Cyfryzacji
 3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 4. Ministerstwo Finansów
 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 6. Urząd Lotnictwa Cywilnego
 7. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 8. Urząd Zamówień Publicznych
 9. Państwowa Komisja Wyborcza – Krajowe Biuro Wyborcze
 10. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 11. Główny Inspektorat Sanitarny
 12. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 13. Główny Inspektorat Weterynarii
 14. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 15. Główna Komenda Państwowej Straży Pożarnej
 16. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 17. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 18. Ministerstwo Obrony Narodowej
 19. Ministerstwo Edukacji Narodowej
 20. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 21. Urząd Transportu Kolejowego
 22. Ministerstwo Energii
 23. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 24. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 25. Ministerstwo Infrastruktury
 26. Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 27. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 28. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 29. Ministerstwo Sportu i Turystyki
 30. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 31. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 32. Centralny Zarząd Służby Więziennej
 33. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 34. Główny Geodeta Kraju
 35. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 36. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 37. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 38. Ministerstwo Środowiska
 39. Ministerstwo Zdrowia
 40. Narodowy Fundusz Zdrowia
 41. Centrum Badania Opinii Społecznej
 42. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 43. Główny Urząd Statystyczny
 44. Komenda Główna Policji
 45. Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA
 46. Urząd do Spraw Cudzoziemców
 47. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 48. Urząd Patentowy
 49. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 50. Rządowe Centrum Legislacyjne
 51. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta