Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych, reprezentujący największą ogólnopolską organizację zrzeszającą osoby głuche, w związku z planowanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań oraz przedstawionym projektem ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., zwraca uwagę na fakt, iż przedstawiany projekt w żaden sposób nie zapewnia osobom głuchym udziału w niniejszym spisie. W proponowanych zmianach, brak bowiem jakiejkolwiek wzmianki o możliwości przeprowadzenia samospisu w polskim języku migowym. Zapisy zawarte w art. 15 projektu ustawy wskazują, iż samospisu dokonują obywatele samodzielnie w formie on-line, a w przypadku gdy cyt.: ,, osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.", ustawodawca nie uwzględnił możliwości kontaktu z takimi służbami osobom głuchym. Zapisy zawarte w art. 16 ust.1 projektu ustawy cyt.:,,[ ... ] zapewniają bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego", również nie uwzględniają potrzeb osób głuchych. Mając na uwadze to, iż większość osób głuchych komunikuje się polskim językiem migowym, należy bezwzględnie, wszelkie informacje o planowanym spisie oraz sam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przetłumaczyć na polski język migowy oraz opatrzyć publikowane treści stosownymi napisami zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę dnia 6 września 2012 r. Należałoby również w ramach planowanego spisu, zapytać obywateli o sposób komunikacji, co pozwoliłoby ustalić liczbę osób komunikujących się w polskim języku migowym. W celu sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia spisu w tej grupie osób, sugerujemy uruchomienie wideoinfolinii dedykowanej osobom głuchym. Oczekujemy również, że procedury opracowane na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań będą uwzględniały potrzeby środowiska, które reprezentujemy i będą zgodne z obowiązującym stanem prawnym tj. Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r., oraz z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r.