Nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”

Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.


Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Wymagania stawiane członkom Rady Programowej:
– co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie działań społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami
– wiedza ekspercka w obszarze dostępności architektonicznej i/lub cyfrowej i/lub komunikacyjno-informacyjnej poświadczona posiadanym wykształceniem lub doświadczeniem w zakresie opracowywania lub wdrażania rozwiązań na rzecz dostępności
– doświadczenie w pełnieniu funkcji członka w ciałach doradczych w zakresie dostępności projektach finansowanych ze środków europejskich

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pzg.org.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 15:00