INFORMACJA DLA TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO T1 i T2

POLSKI  ZWIĄZEK GŁUCHYCH  ZARZĄD GŁÓWNY INFORMUJE

27  kwietnia 2019 roku  (sobota) w siedzibie Zarządu Głównego PZG w Warszawie przy ul. Białostockiej 4 odbędą się:

– egzaminy sprawdzające dla tłumaczy języka migowego T1, T2

– egzaminy poprawkowe  

Egzaminy odbędą się zgodnie z procedurami obowiązującymi od 04.03.2014 r. zamieszczonymi na stronie internetowej www.pzg.org.pl oraz www.cejm.info.pl

W związku z pracami nad nowymi procedurami w tym roku NIE ODBĘDĄ SIĘ egzaminy na nowe certyfikaty T1, T2, N.

Daty pierwszych egzaminów wg. nowych procedur będą podane na stronie CEJM i Facebook ZG PZG.

Opłatę wstępną w wysokości 61,50 zł należy uiścić przelewem na konto ZG PZG w Warszawie
nr: 72 1160 2202 0000 0000 6084 8578.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami (w tym dowodem uiszczenia opłaty wstępnej)  należy przesłać w formie papierowej.

Wnioski przesłane drogą elektroniczną, niekompletne lub bez kopi uiszczonej opłaty nie będą rozpatrywane.

Osoba zdająca egzamin poprawkowy powinna zgłosić się z kartą egzaminacyjną z poprzedniego egzaminu.

Godziny egzaminu będą ustalane indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń termin egzaminu może zostać przesunięty.

Ewentualne zapytania dotyczące egzaminu proszę kierować wyłącznie drogą elektroniczną pod adres: cejm@pzg.org.pl