Informacja o egzaminach

21 kwietnia 2018 roku (sobota) w siedzibie Zarządu Głównego PZG w Warszawie przy ul. Białostockiej 4 odbędą się:

 • egzaminy na certyfikat tłumacza języka migowego N, T1, T2,
 • egzaminy sprawdzający dla tłumaczy języka migowego T1, T2,
 • egzaminy poprawkowe.

Egzaminy odbędą się zgodnie z procedurami obowiązującymi od 04. 03. 2014 r. zamieszczonymi na stronie internetowej www.pzg.org.pl oraz www.cejm.info.pl:

 • Certyfikat N – 3 sprawdziany:
  • ROZUMIENIE
  • KOMUNIKACJA
  • TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA
 • Certyfikat T1 – 3 sprawdziany:
  • ROZUMIENIE
  • KOMUNIKACJA
  • TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA
 • Certyfikat T2 – 4 sprawdziany:
  • ROZUMIENIE
  • KOMUNIKACJA
  • TŁUMACZENIE
  • WIEDZA O GŁUCHYCH I ETYKA TŁUMACZA

Opłatę wstępną w wysokości 61,50 zł należy uiścić przelewem na konto ZG PZG w Warszawie 
nr 72 1160 2202 0000 0000 6084 8578
.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami (w tym dowodem uiszczenia opłaty wstępnej)  należy przesłać w formie papierowej.

Wnioski przesłane drogą elektroniczną, niekompletne lub bez kopi uiszczonej opłaty nie będą rozpatrywane.

Osoba zdająca egzamin poprawkowy powinna zgłosić się z kartą egzaminacyjną z poprzedniego egzaminu.

Godziny egzaminu będą ustalane indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń termin egzaminu może zostać przesunięty.

Ewentualne zapytania dotyczące egzaminu proszę kierować wyłącznie drogą elektroniczną pod adres: cejm@pzg.org.pl