Raport zbiorczy z monitoringu w PJM

Wprowadzenie str.5

1. Opis przebiegu poszczególnych monitoringów str.8

1.1. Lista instytucji monitorowanych z uwzględnieniem organizacji monitorującej str.8

1.2. Zespoły monitoringowe str.10

1.3. Obszary objęte monitoringiem str.11

1.4. Najważniejsze elementy procesu monitoringu str.12

1.5. Monitorowane ministerstwa str.13

1.6. Monitorowane pozostałe instytucje str.17

2. Problemy, jakie napotkały zespoły monitoringowe w trakcie monitoringów w podziale na typ jednostek monitorowanych str.26

3. Najważniejsze bariery we wdrażaniu Konwencji, zidentyfikowane podczas monitoringu w podziale na poszczególne typy instytucji monitorowanych str.33

3.1. Najgorzej oceniane obszary w podziale na poszczególne typy instytucji monitorowanych str.34

3.2. Najlepiej oceniane obszary w podziale na poszczególne typy instytucji monitorowanych str.37

3.3. Analiza ocen str.39

4. Informacja o najczęściej pojawiających się rekomendacjach dla danego typu instytucji monitorowanych str.41

4.1. Obszary obligatoryjne str.41

4.1.1. Zestawienie najczęściej występujących rekomendacji w danym obszarze dla ministerstw str.43

4.1.2. Zestawienie najczęściej występujących rekomendacji w danym obszarze dla pozostałych instytucji str.53

4.1.3. Zestawienie liczby rekomendacji wg obszarów i jednostek monitorowanych str.67

4.1.4. Skutki publiczne, społeczne i finansowe wdrożenia rekomendacji str.68

4.2. Obszary fakultatywne str.69

5. Informacje o stopniu wykorzystania rekomendacji z monitoringu przez poszczególne typy instytucji monitorowanych str.73

5.1. Obszary obligatoryjne str.73

5.1.1. Wdrożenie rekomendacji w ujęciu liczbowym str.73

5.1.2. Wdrożone rekomendacje dla obszarów obligatoryjnych w ministerstwach – przykłady str.77

5.1.3. Wdrożone rekomendacje dla obszarów obligatoryjnych w pozostałych instytucjach – przykłady str.85

5.1.4. Wdrożone rekomendacje dla obszarów obligatoryjnych- podsumowanie str.95

5.2. Obszary dodatkowe str.96

6. Bariery architektoniczne w kontekście różnych rodzajów niepełnosprawności sr.98

Wnioski str.104

Podsumowanie partnerów projektu str.109

Dane kontaktowe str.112

Spis wykresów, tabel i rysunków str.113

Załącznik nr 1- opis instytucji monitorowanych str.114

1. Monitorowane ministerstwa str.114

2. Monitorowane pozostałe instytucje str.127

Załącznik nr 2 – Lista organizacji pozarządowych prowadzących działania z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami mających placówki na terenie m.st Warszawy i wyrażających chęć otrzymywania ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami str.164

Załącznik nr 3 – Lista uczelnianych biur karier z obszaru Warszawy i województwa mazowieckiego str.166

Załącznik nr 4 – Lista organizacji pozarządowych dostosowujących informacje do potrzeb osób z niepełnosprawnościami str.172