FE dla dostępności

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

o projekcie

Polski Związek Głuchych  realizuje projekt pn. ,,Fundusze Europejskie dla Dostępności – Głusi” , którego celem jest zwiększenie świadomości na temat dostępności.

Założenia dostępności dotyczą osób z niepełnosprawnościami w tym osób głuchych. W związku z tym, istnieje silna potrzeba, aby prowadzić działania edukacyjne o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z prawa jakie ma otoczenie. Ponadto osoby głuche są również aktywne zawodowe i prowadzą własne firmy, więc są potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Ponadto organizacje pozarządowe są adresatem ustawy o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach, jak również ustawy o dostępności cyfrowej.  W związku z tym pragniemy przygotować jak najlepiej jednostki Polskiego Związku Głuchych oraz inne organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu do przestrzegania obowiązujących przepisów.

Zapoznaj się z kampanią społeczną #mamprawodoinformacjiwpjm

Działania w projekcie

Webinarium – Dostępność plus

Celem webinarium jest przybliżenie uczestnikom programu dostępność plus, ustawy o zapewnieniu dostępności, ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności w funduszach unijnych.

Webinarium prowadzone będzie przez trenerów z zakresu dostępności.

Zostaną zorganizowane 3 spotkania, zapraszamy do wyboru jednego z terminu podanego w harmonogramie. Spotkanie trwa 3 godziny.

Zagwarantowany tłumacz polskiego języka migowego.

Uczestnikami spotkania są osoby z niepełnosprawnością słuchu i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Panele dyskusyjne z ekspertami

Celem paneli jest zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie dostępności cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej, architektonicznej oraz związanej z funduszami europejskimi.

Zostaną zorganizowane 4 panele, każdy poświęcony innej dziedzinie dostępności i funduszy unijnych. Spotkania będą miały charakter dyskusji, rozmowy z uczestnikami.

Zagwarantowany tłumacz polskiego języka migowego.

Panele prowadzą:

Ekspert ds. dostępności cyfrowej – Izabela Mrochen – Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Język Angielski w Biznesie. Następnie obroniła pracę doktorską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Dr Izabela Mrochen, adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczony pedagog, wykładowca języka angielskiego i trener z zakresu nowych technologii. Od 1991 roku związana z pracą dydaktyczną i organizacyjną. W latach 2010 – 2014 członek Kolegium Naukowego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. W ramach działalności organizacyjnej i edukacyjnej przeprowadziła wykłady i warsztaty. Od listopada 2013 roku opiekun wydziałowego koła naukowego „Wdrażanie dobrych praktyk z wykorzystaniem nowych technologii UniCAT„.W ostatnich latach zaangażowana w przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych i w podeszłym wieku. W październiku 2012 roku zainicjowała utworzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”, które otrzymały nagrodę w konkursie „Otwarta Cyberprzestrzeń 2015„. Członek wielu organizacji promujących dobre praktyki m.in. Certyfikowany Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans. W promowaniu włączenia cyfrowego i społecznego współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi organizując wspólne konferencje m.in. Dni Dostępności Cyfrowej w Katowicach. W roku 2016 otrzymała Professional Certificate in Web Accessibility nadany przez University of South Australia oraz Media Access Australia Inclusion Through Technology. W kwietniu 2018 roku nominowana do tytułu Lider Cyfrowej Dostępności.

Ekspert ds. dostępności architektonicznej – dr. hab. inż. arch.  Marek Wysocki – pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zatrudniony na PG od 15 listopada 1989 r.  w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych, a w 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł dr. hab. W maju 2017 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego PG. Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych.  W 1995 roku zorganizował seminarium „Projektowanie przestrzeni wspólnej”, spotkania projektantów i osób z niepełnosprawnością. Jest autorem ponad 70 artykułów z tematyki “Projektowania uniwersalnego” oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Autor książki “Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni” (2010), pierwszej w Polsce publikacji szeroko omawiającej zagadnienia projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest autorem Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni (2013), opartych na zasadach projektowania uniwersalnego, które obecnie wdrażane są w innych miastach w Polsce na podstawie systemu licencji rozwiązania innowacyjnego. Autor wzorów przemysłowych i użytkowych wspomagających poruszanie się osób niewidomych i osób starszych w środowisku zbudowanym.  Jest audytorem w zakresie dostępności obiektów i przestrzeni publicznych.  Jest pierwszym w Polsce Access Oficerem (ekspertem ds. dostępności) powołanym na to stanowisko przez prezydenta Miasta Gdyni. Prof. Marek Wysocki jest inicjatorem powołania na Politechnice Gdańskiej Centrum Projektowania Uniwersalnego, pierwszej w Polsce instytucja B+R, wspierająca rozwój technologii kompensacyjnych oraz standardów dostępności w zakresie projektowania środowiska zbudowanego, produktów i urządzeń w oparciu o koncepcją projektowania uniwersalnego i równoprawnego korzystania z usług świadczonych w przestrzeni publicznej przez osoby z niepełnosprawnością.

Ekspert ds. dostępności komunikacyjno-informacyjnej – Aleksander Waszkielewicz -absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Fundator i Prezes Fundacji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia). Fundator i wieloletni (obecnie były) Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Doświadczenie w obszarze dostępności – między innymi – dotyczy:

-Dialog z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na temat projektu ustawy o dostępności (później ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami),
-Dialog z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczących osób z niepełnosprawnościami, a później Konstytucji dla Nauki,
-Dialog z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat zapisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne,
-Wymiana dobrych praktyk między uczelniami dotyczących dostępności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
-Udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich dotyczących różnych aspektów dostępności jak: dostępność w ogóle, dostępność edukacji, dostępność informacji, dostępność wyborów (w tym nowelizacji ustawy Kodeks wyborczy),
-Wymiana dobrych praktyk między samorządami dotyczących dostępności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
-Organizacja konferencji „Pełno(s)prawny Student” w latach 2007-2018,
-Organizacja konferencji „Samorząd Równych Szans” w latach 2008-2018,
-Organizacja licznych warsztatów dotyczących problematyki dostępności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
-Powołanie i animacja Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni,
-Organizacja licznych szkoleń dotyczących problematyki dostępności,
-Zaangażowanie uczelni w konkurs POWER 3.5 „Dostępna uczelnia”,
-Zaangażowanie uczelni w konkurs POWER 3.5 „Projektowanie uniwersalne”,
-Promocja i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim,
-Promocja i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie dostępności,
-Promocja i upowszechnienie Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pełnione funkcje:

-Członek Rady Dostępności I i II kadencji, Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością, Rady Działalności Pożytku Publicznego,
-Członek Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Przewodniczący Rady Programowej w latach 2015-2019,
-Ekspert Komitetu Monitorującego POWER,
-Koordynator prac i współautor „Za Niezależnym Życiem” – założeń dla projektów ustaw dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym projektu ustawy o dostępności,

-Były Sekretarz Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

 

Ekspert ds. Funduszy Unijnych – Adam Zawisny – Od ponad 10 lat związany społecznie i zawodowo ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z wymaganiami Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. W ramach Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ZG PSONI) pełnił funkcję kierownika Zespołu monitoringowego w ramach projektu „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.” (PO WER 2.6), realizując monitoringi wdrażania Konwencji w ministerstwach i instytucjach centralnych. W ZG PSONI jest również specjalistą centralnym ds. testowania modelu Kręgów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (PO WER 4.1), a poprzednio pełnił funkcję eksperta ds. innowacyjnych form wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami. Absolwent studiów polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współautor Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2015 r.) oraz jego aktualizacji z 2018 roku. Członek Grupy On_Inclusion14-20 oraz członek Rady Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami i koordynator obszaru Niezależne życie w ramach Propozycji Założeń dla projektów ustaw dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami #ZaNiezależnymŻyciem. Ekspert z zakresu niepełnosprawności w ramach posiedzeń Komitetu Monitorującego PO WER. Absolwent programu „Profesjonalny Menedżer w NGO” Collegium Civitas i KMS „Inicjatywy” oraz międzynarodowego Programu „Disability – Leaders for Tomorrow” federacji European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD).

Uczestnikami spotkania są osoby z niepełnosprawnością słuchu i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  

Kampania informacyjno-edukacyjna

Celem kampanii jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i usług, tak aby mógł z nich korzystać każdy.

W ramach kampanii powstanie spot promujący dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie:
 “Mam prawo do informacji w PJM”

 

Tłumaczenie aktów prawnych na PJM

W ramach tego działania przetłumaczymy na polski język migowy ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawę o dostępności cyfrowej.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w polskim języku migowy.

 

 

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych