Encyklopedia Ekonomii Społecznej cz. I​​

Lista haseł

 1. 1 procent
 2. Aktywizacja zawodowo społeczna
 3. Cele statutowe / działalność statutowa
 4. Centrum Integracji Społecznej (CIS)
 5. Coworking
 6. Dotacja
 7. Działalność gospodarcza
 8. Działalność nieodpłatna
 9. Działalność odpłatna
 10. Działalność zarobkowa
 11. Ekonomia społeczna
 12. Finanse publiczne
 13. Fundacja
 14. Fundusze unijne
 15. Inicjatywa lokalna
 16. Innowacja
 17. Klauzule społeczne
 18. Klub Integracji Społecznej (KIS)
 19. Koncepcja uniwersalnego projektowania
 20. Konto bankowe / rachunek bankowy
 21. Kosztorys / biznesplan
 22. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
 23. Mikrogranty
 24. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 25. Ochrona danych osobowych – RODO
 26. Organizacja pozarządowa
 27. Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)
 28. Organizacja / spółka non-profit
 29. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 30. Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES)
 31. Partnerstwo projektu
 32. Partycypacja społeczna
 33. PESEL
 34. Podmiot ekonomii społecznej (PES)
 35. Pomoc de minimis
 36. Pomoc społeczna
 37. Projekt
 38. Przedsiębiorstwo społeczne
 39. REGON
 40. Reintegracja społeczna i zawodowa
 41. Spółdzielnia inwalidów i niewidomych
 42. Spółdzielnia socjalna
 43. Sprawozdanie i bilans
 44. Statut
 45. Stowarzyszenie
 46. Uchwała
 47. Umowa cywilnoprawna
 48. Umowa o dofinansowanie
 49. Usługi publiczne
 50. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 51. Warsztat terapii zajęciowej (WTZ)
 52. Wkład własny
 53. Wniosek o dotację
 54. Wolontariat
 55. Wsparcie szkoleniowo doradcze
 56. Wyciąg bankowy
 57. Zadanie publiczne
 58. Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)
 59. Zamówienie publiczne
 60. Źródła finansowania

Publikacja elektroniczna

Projekt dofinansowany w ramach projektu grantowego pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi.

E-publikacja przeznaczona wyłącznie do bezpłatnego użytkowania. Filmy udostępniane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 4.0 Polska (treść licencji dostępna na stronie http://creativecommons.org/licences/b…) z wyjątkiem zdjęć, dla których licencje zostały odrębnie określone.

cc

Łódź 2018-2019