Informacja o projekcie projekcie “Głucha młodzież solidarna w działaniu”

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Osoby Młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pt. “Głucha młodzież solidarna w działaniu”.

Cel główny projektu: Rozwój kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy u osób z niepełnosprawnością słuchu w wieku 15-29 lat poprzez realizowanie w grupach nieformalnych inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt przyczynia się do realizacji celów POWER w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego Osi I Osoby młode na rynku pracy: Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy poprzez:

 • Wyposażenie uczestników projektu w kompetencje społeczne na szkoleniach Life Skills
 • Doskonalenie kompetencji społecznych uczestników projektu poprzez działalność w grupach nieformalnych
 • Praktyczne zastosowanie nabytych kompetencji społecznych w realizowanych projektach na rzecz społeczności lokalnej

Okres realizacji projektu 01.01.2019-31.01.2020, w tym 10 miesięcy wsparcia uczestnika w projekcie w okresie 01.04.2019-31.01.2020.

W projekcie weźmie udział 150 osób z niepełnosprawnością słuchu w wieku od 15 do 29 lat ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Niesłyszących i Słabosłyszących zlokalizowanych w całej Polsce.

Projekt realizowany będzie na terenie całej Polski w podziale na 4 regiony:

 • Region 1 północno-wschodni
 • Region 2 północno-zachodnim
 • Region 3 południowo-zachodni
 • Region 4 południowo-wschodni

W projekcie wspierane będą osoby, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymagań rynku pracy. Uczestnicy projektu nabędą i/lub podniosą 15 kompetencji i umiejętności społecznych, które są zgodne z klasyfikacją ESCO kategoria ,,interakcje społeczne” w ramach umiejętności i kompetencje przekrojowe”, tj:

 1. Doradzanie innym,
 2. Pracowanie w zespole,
 3. Posługiwanie się mową ciała,
 4. Instruowanie innymi osobami,
 5. Przewodzenie innym osobom,
 6. Posiadanie kompetencji międzykulturowych,
 7. Wypracowywanie kompromisu,
 8. Motywowanie innych,
 9. Wspieranie współpracowników,
 10. Stosowanie technik zadawania pytań,
 11. Przekazywanie informacji o faktach,
 12. Zwracanie się do słuchaczy,
 13. Przyjmowanie konstruktywnej krytyki,
 14. Wchodzenie w interakcje z innymi osobami,
 15. Przekonywanie innych osób

W ramach projektu zostaną udzielone następujące główne formy wsparcia:

 1. Granty dla grup nieformalnych na realizację inicjatyw oddolnych dla lokalnej społeczności
 2. Warsztaty Life Skills.

Proces rozwoju kompetencji społecznych uczestników projektu, oparty będzie na koncepcji systemu weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. Rekrutacja – weryfikacja wstępna kompetencji społecznych.
 2. Granty dla grup nieformalnych na realizację inicjatyw oddolnych
 3. Warsztaty Life Sklills.
 4. Walidacja kompetencji społecznych, certyfikacja

Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób młodych poniżej 30 lat, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy – 135 osób w tym 81 kobiet i 54 mężczyzn

Wskaźnik produktu:

Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie – 150 osób w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn

Nawa projektu:

Głucha młodzież solidarna w działaniu.

Beneficjent:

Polski Związek Głuchych (Lider)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie (Parter)

Okres realizacji:

01.01.2019 r. – 31.01.2020 r. 

Wartość projektu:

1 030 800,00 zł w tym dofinansowanie 999 876,00 zł, wkład własny 30 924,00 zł

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Osoby Młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

plakatwydruk-1