• PDF
  • Drukuj
  • Email

Projekty zrealizowane przez ZG PZG

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl

Zadania zlecone na rok 2009 w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz. u. z 2008 r. nr 14, poz. 92). W ramach pierwszego konkursu Polski Związek Głuchych Zarząd Główny otrzymał dofinansowanie na realizację dziewięciu zadań – umowa nr ZZB/000028/BF/D z 31 marca 2009 r.:


„Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówkach PZG” – kwota dofinansowania PFRON – 4 777 415,72 PLN.
Zadanie ma na celu integrację społeczną, zawodową i kulturową osób z uszkodzonym słuchem.

Zadanie realizowane przez wszystkie ODDZIAŁY PZG
Termin realizacji zadania: 01.01.2009 r. – 31.12.2011 r.


"Kompleksowa rehabilitacja mowy i słuchu dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz innymi dysfunkcjami w rozwoju” – kwota dofinansowania PFRON – 3 319 089,10 PLN.

Celem zadania jest stworzenie dzieciom z uszkodzonym słuchem pełnych możliwości wszechstronnego rozwoju, przede wszystkim w zakresie poprawy poziomu komunikacji językowej i pozawerbalnej, lepszego funkcjonowania psychospołecznego, poprawę ich funkcjonowania w placówkach oświatowych oraz w środowisku lokalnym,  zintegrowania społecznego, wzmocnienie ich motywacji do współdziałaniaze środowiskiem słyszących.Zadanie jest realizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami naszych podopiecznych.

W ramach zadania prowadzone są:
1)    zajęcia indywidualne, specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, dzieci
z dodatkowymi uszkodzeniami i dysfunkcjami w rozwoju, według ich indywidualnych potrzeb,
2)    zajęcia grupowe dla dzieci najmłodszych zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi,
3)    zajęcia grupowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym,
4)    zajęcia grupowe dla dzieci w starszym wieku szkolnym,
5)    zajęcia grupowe dla młodzieży o nachyleniu socjoterapeutycznym,
6)    indywidualny instruktaż dla rodziców, przekazywany w trakcie zajęć dla rodziców czynnie uczestniczących w zajęciach rehabilitacyjnych z dzieckiem.

Zadanie realizowane przez wszystkie PORADNIE PZG

„Organizacja ogólnopolskiego festynu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych” – kwota dofinansowania PFRON – 168 030,00 PLN.
W dniu 3 października 2009 roku zorganizowaliśmy na terenie Ogrodu Saskiego festyn rodzinny z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchego. Nasz projekt zakładał, że w tym wyjątkowym dla społeczności osób niesłyszących dniu, Polski Związek Głuchych zorganizuje festyn, podczas którego oddziały PZG i koła terenowe zaprezentują swoje dokonania, ciekawe przedsięwzięcia artystyczne, warsztaty, szkolenia, oferty kursów języka migowego.
Festyn był możliwością do spotkania się osób Głuchych oraz okazją do poznania Kultury Głuchych, Polskiego Języka Migowego oraz problemów społeczności osób niesłyszących. Chcieliśmy zachęcić osoby słyszące do nauki języka migowego
i zintegrować ze społecznością niesłyszących. Festyn w sposób interaktywny i twórczy pokazał czym jest Kultura Głuchych i zachęcił do poznawania świata ciszy.
W projekt aktywnie zaangażowane były osoby Głuche -przedstawiciele ze wszystkich oddziałów PZG, Sekcja Polskiej Młodzieży Głuchej oraz Głusi artyści i aktywiści.

Zadanie realizowane przez Zarząd Główny PZG
Termin realizacji zadania: 04.05.2009 r. – 30.11.2009 r.

"Warszawa da się lubić" – kwota dofinansowania PFRON – 21 904,56 PLN.

W ramach zadania została zrealizowana dla dzieci/młodzieży z uszkodzonym słuchem wycieczka do Warszawy (czterodniowy pobyt w stolicy).
W programie wycieczki znalazło się m.in.: zwiedzanie i poznanie historii następujących obiektów:
Łazienek Królewskich- między innymi Belwederu , pomników sławnych Polaków, Pałacu Myśliwskiego , Pałacu na Wodzie , zwiedzanie ogrodu zoologicznego,
Budowli historycznych ( kościołów ,zamków, pałaców, parków)
Starego Miasta
Traktu Królewskiego
Ulic i placów (Plac Bankowy , Plac Piłsudzkiego ,Plac Teatralny , Krakowskie Przedmieście , Nowy Świat..).
Warszawskiej nekropolii,  Starych Powązek , skarbnicy polskiej myśli , kultury , tradycji i patriotyzmu.

Zadanie realizowane przez Zarząd Główny PZG
Termin realizacji zadania: 24.08.2009 r. – 27.08.2009 r.


„Wydawanie czasopisma „Świat Ciszy” – kwota dofinansowania PFRON – 470 985,00 PLN.

„Świat Ciszy” jest czasopismem wydawanym przez Polski Związek Głuchych od 1959 roku. To jedyne czasopismo o zasięgu ogólnopolskim podejmujące szeroko pojętą problematykę osób z wadą słuchu i tworzone w dużej mierze przez osoby niesłyszące.
Na jego łamach publikujemy artykuły o problemach osób głuchych i niedosłyszących, pisane zarówno przez osoby z wadą słuchu, jak i słyszących specjalistów z różnych dziedzin związanych z problematyką braku słuchu. Podstawowym celem czasopisma jest promocja naszego środowiska, a w szczególności promocja osiągnięć intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących. Ponadto informujemy
o działalności Polskiego Związku Głuchych i innych instytucji.

Zadanie realizowane przez Zarząd Główny PZG
Termin realizacji zadania: 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W ramach trzeciego konkursu Polski Związek Głuchych Zarząd Główny otrzymał dofinansowanie na realizację czterech zadań – umowa nr ZZB/000062/BF/D z 22 października 2009 r.:

ZIMOWY RAJD DLA MŁODZIEŻY GŁUCHEJ "Przez turystykę do aktywizacji młodych głuchych” – kwota dofinansowania PFRON – 45 691,56 PLN

Zadanie realizowane przez Polską Sekcję Młodzieży Głuchej PZG
Termin realizacji zadania: 01.09.2009 r. – 31.12.2009 r.
www.psmg.org.pl;

„Opracowanie i wydanie poradnika dla rodziców dzieci z wadą słuchu” – kwota dofinansowania PFRON – 16 575,00 PLN.
Celem zadania jest opracowanie i wydanie poradnika dla rodziców dzieci z wada słuchu uwzględniającego najnowsze osiągnięcia z dziedziny rehabilitacji słuchu i mowy. Poradnik ma stanowić kompendium podstawowej wiedzy dla zgłaszających się do ośrodków rehabilitacji PZG rodziców małych dzieci. Dotychczasowe publikacje nie spełniają oczekiwań rodziców, są niepełne, przestarzałe lub wydane przy okazji promocji konkretnego zagadnienia lub programu.

Zadanie realizowane przez Poradnię PZG w Gdańsku
Termin realizacji zadania: 01.09.2009 r. – 31.12.2009 r.

"Nauczmy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących o niedosłyszących i głuchych" – kwota dofinansowania PFRON – 75 412,00 PLN.
Celem zadania było opracowanie i wydanie poradnika skierowanego do środowiska osób słyszących, które mają kontakt z osobami z uszkodzonym słuchem lub głuchymi. Poradnik stanowi kompendium podstawowej wiedzy w zakresie akceptowalnych zachowań osób słyszących w kontakcie z niepełnosprawnością. Poradnik będzie skierowany zwłaszcza do osób pracujących w administracji w biurach obsługi petentów lub mających kontakt na co dzień z dużymi skupiskami ludzi wśród których znajdują sie głusi i niedosłyszący, zwłaszcza w zakładach opieki zdrowotnej publicznych
i niepublicznych na uczelniach, komunikacji, wszelkiego rodzaju administracji.

Zadanie realizowane przez Zarząd Główny PZG
Termin realizacji zadania: 01.09.2009 r. – 31.12.2009 r.


Biuletyn "Na fali" i "Decybelek" – kwota dofinansowania PFRON – 64 700,77 PLN
Cele zadania:
1.    Wywarcie pozytywnego wpływu na działania administracji samorządowej, instytucji odpowiedzialnych za rehabilitację osób niepełnosprawnych, na podejmowane w tym zakresie decyzje i ustalane przepisy, poprzez zagwarantowanie pełnej informacji
o bieżących problemach, osiąganych efektach rehabilitacyjnych, osobistych odczuciach i oczekiwaniach środowiska osób dotkniętych sytuacją uszkodzenia słuchu.
2.    Rozszerzenie możliwości edukacyjnych przyszłej kadry zajmującej się problemami słuchu i mowy poprzez udostępnianie studentom materiałów dokumentujących aktualny stan praktyki rehabilitacyjnej słuchu i mowy, na podstawie bieżących relacji profesjonalistów, samych dzieci, rodziców i opiekunów oraz diagnostów
i rehabilitantów.

Zadanie realizowane przez Poradnię PZG w Szczecinie
Termin realizacji zadania: 01.08.2009 r. – 31.12.2009 r.
Biuletyn „Na Fali” z „Decybelkiem” dla dzieci, od 16 lat redagowany i wydawany jest przez pracowników PZG Centrum w Szczecinie i rodziców dzieci z wadą słuchu.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009

„Kolorowy Świat dziecka z uszkodzonym słuchem” – umowa nr 771_I z dnia 01.09.2009 r. Kwota przyznanego dofinansowania – 26 100,00 PLN.
Okres realizacji: od 01.07.2009 r.  do 10.10.2009 r.
Beneficjentami zadania była kadra specjalistyczna PZG, która pracuje z dziećmi
z uszkodzonym słuchem w specjalistycznych placówkach Polskiego Związku Głuchych  
na terenie Polski. Szkolenie przeprowadzone zostało w terminie 28 – 30  września 2009 r. Przeszkolonych zostało 30 osób.
http://www.pozytek.gov.pl/  http://www.mpips.gov.pl

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

„4 KROKI - WSPARCIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH NA RYNKU PRACY” – projekt realizowany na podstawie umowy Z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 2008/12/01 z 29.12.2008 r. Kwota środków finansowych na realizację tego projektu wynosi 2 999 977,26 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem ogólnym projektu było wsparcie oraz przygotowanie grupy osób niesłyszących do wejścia na rynek pracy oraz podjęcie lub kontynuowanie nauki. Cel ten, został osiągnięty poprzez:
- rozwinięcie i podtrzymanie aktywności  społeczno – zawodowej, wiary we własne możliwości, wyposażenie osób niesłyszących w umiejętności potrzebne na rynku pracy, wsparcie w znalezieniu pracy i zachęcaniu do dalszej nauki,
- poprawę jakości otoczenia osób niesłyszących poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego i psychologicznego, pozwalającego na zmianę utrwalonych postaw społecznych,
- udoskonalenie jakości systemu kształcenia osób niesłyszących poprzez organizację kursów naturalnego języka migowego (PJM)
Okres realizacji projektu: 01.11.2009 r. – 31.12.2009 r.
www.4kroki.edu.pl

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

 

„Co będzie z Europą w XXI w.?” na podstawie umowy nr  11/018/2009 z dnia 12.05.2009 r. Termin realizacji projektu: 01.05.2009 r. – 20.07.2009 r. Kwota dofinansowania : 18 297,77 euro.

Projekt wymiany międzynarodowej, w ramach którego odbyło się spotkanie młodzieży z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, w którym uczestniczyło 40 osób. Spotkanie zrealizowane zostało w konwencji warsztatowej a tematem przewodnim była wymiana doświadczeń i dyskusja dotycząca problematyki społecznej i edukacyjnej środowiska niesłyszących.
Grupa młodzieży głuchej z Polskiego Związku Głuchych zorganizowała wymianę młodzieżową w Polsce, w miejscowości Chmielno i zaprosiła do tej wymiany młodzież głuchą z Estonii, Litwy, Łotwy. Wymiana odbyła się 13-20 lipca 2009 roku, a z każdego kraju wzięło udział 10 uczestników oraz 4 opiekunów (po jednym z każdego kraju). Tematem wymiany były problemy mniejszości - na warsztatach poruszano takie problemy jak: zachowanie własnego języka migowego, integracja ze społeczeństwem z zachowaniem własnej tożsamości, przetrwanie kultury głuchych pomimo postępów w medycynie. Młodzież  miała szansę poprzez gry symulacyjne, rozmowy, debaty, spojrzeć na problem
z różnych punktów widzenia i odnaleźć najbardziej optymalne rozwiązania. Metody jakie zastosowano, czyli w pełni aktywizujące młodzież: warsztaty, drama, gry - pozwoliły
na integrację osób z różnych państw, poznanie nowych kultur, była to udana próba znalezienia wspólnego języka, wymiana doświadczeń a także pobudzenie młodzieży
do aktywności, do samorozwoju.
http://www.mlodziez.org.pl

Projekty transferu innowacji TOI 2009

eFESTO – Projekt ma na celu adaptację do potrzeb polskich odbiorców opracowanych
we Włoszech modułów e-learningowych dla osób niesłyszących. Szkolenia pozwalają na nabycie odpowiednich kompetencji w obsłudze urządzeń/sprzętu elektronicznego wykorzystywanego w branżach tj.: biomedycyna, telekomunikacja, przemysł itp.
Projekt jest realizowany przez firmę TECHIN Sp. z o.o. w partnerstwie z Zarządem Głównym Polskiego Związku Głuchych oraz Partnerami zagranicznymi: This Is My Environment Foundation, Istituto Canossiano Scuola Audiofonetica, Corvinno Technology Transfer Center Non profit Ltd., Magyar Hallasserultek Sportszovetsege.

Polski Związek Głuchych jako partner w projekcie odpowiedzialny będzie za:
-analizę potrzeb
-fazę eksperymentalną
-ocenę adaptacji
-rozpowszechnianie rezultatów

Okres realizacji:  listopad 2009 r. – październik 2011 r.

http://leonardo.org.pl
 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość