• PDF
 • Drukuj
 • Email

STATUT  

Polskiego Związku Głuchych

tekst jednolity zawierający zmiany uchwalone 3 grudnia 2011 r.
na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Głuchych 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 1.

 

Stowarzyszenie powstałe w 1946 r. z utworzonego w 1925 r. i działającego do wybuchu II wojny światowej Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych, powstałego ze zjednoczenia istniejącego od 1876 r. ruchu społecznego głuchych na ziemiach polskich, a działające na podstawie niniejszego Statutu, noszące nazwę "Polski Związek Głuchych" - jest spadkobiercą i bezpośrednim kontynuatorem tradycji oraz dorobku ideowego i rehabilitacyjnego tego ruchu.

 

§ 2.

 

Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych (PZG) zwane dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz osób słyszących, którym są bliskie problemy rehabilitacji tej grupy osób.

 

§ 3.

 

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4.

 

Siedzibą władz naczelnych Związku jest m.st. Warszawa.

 

 

§ 5.

 

Związek opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków
i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 6.

 

 1. Związek powołuje oddziały oraz określa zasięg terytorialny ich działania.
 2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: oddziały, koła terenowe oraz inne jednostki organizacyjne, o których mowa w § 7ust. 4 służące do realizacji celów statutowych.

 

 

 

§ 7.

 

 1. Związek i jego oddziały posiadają osobowość prawną,
 2. Koła terenowe Związku mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku.
 3. Związek nie odpowiada za zobowiązania oddziałów i kół terenowych posiadających osobowość prawną.
 4. Związek i jego oddziały oraz koła terenowe posiadające osobowość prawną mogą tworzyć inne jednostki organizacyjne, o których mowa
  w § 6 ust. 2 takie jak centra i ośrodki diagnozy i rehabilitacji dzieci
  i młodzieży oraz osób dorosłych z uszkodzonym słuchem; wojewódzkie ośrodki rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących, domy dziennego pobytu, kluby, sekcje młodzieży głuchej, centra integracji społecznej.
 5. Inne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 4 nie mają osobowości prawnej i podlegają w całości władzom Związku, oddziału lub koła terenowego posiadającego osobowość prawną, które je utworzyły.
 6. Władze Związku, oddziału lub koła terenowego posiadającego osobowość prawną, tworzące inne jednostki organizacyjne nadają im regulamin działania.
 7. Związek, oddział lub koło terenowe posiadające osobowość prawną, które utworzyły inną jednostkę organizacyjną  mogą podjąć decyzję o jej likwidacji.

 

§ 8.

 

 1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych
  organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach.
 2. Oddziały Związku mogą być członkami regionalnych i lokalnych
  organizacji społecznych o zbieżnych celach działania.

 

§ 9.

 

1.  Związek ma prawo używania sztandaru oraz odznak i pieczęci zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.  Za zasługi położone w realizacji zadań statutowych Związek może nadawać odznaki honorowe osobom fizycznym i prawnym oraz
instytucjom i zakładom niemającym osobowości prawnej.

 

 

 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

 

§ 10.

 

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych,
a w szczególności:

1)    sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców
niesłyszących - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,

2)    sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą
i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,

3)    organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej
i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,

4)    organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych
formach szkolnych i poza szkolnych, w tym - w szczególności
w zakresie języka migowego,

5)    organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszkodzonym słuchem,

6)    prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących
i z uszkodzonym słuchem,

7)    ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach
socjalno-bytowych,

8)    prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,

9)    propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu
i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu.

10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem na otwartym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

11) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim;

12) prowadzenie działalności charytatywnej;

13) podtrzymywanie tradycji kulturowej osób z uszkodzonym słuchem, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej
i obywatelskiej;

14) prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób niesłyszących i słyszących;

15) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

16) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości osób z uszkodzonym słuchem;

17) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych;

18) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego osób z uszkodzonym
słuchem oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii);

21) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;

23) działań przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z uszkodzonym
słuchem;

24) działań związanych z ochroną praw konsumenta;

25) promocji i organizacji wolontariatu;

26) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

27) prowadzenia punktów poradnictwa zawodowego, prawnego,
psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego;

28) promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem;

29) prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej.

 

§ 11.

 

 1. Związek, oddziały oraz koła terenowe posiadające osobowość prawną mogą prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Związek, oddziały oraz koła terenowe posiadające osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych      w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest
  w całości przeznaczany na realizację celów statutowych związku.
 3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej określa w uchwale, w odniesieniu do:

1)   Związku – Zarząd Główny,

2)   oddziałów – zarządy oddziałów

3)   kół terenowych posiadających osobowość prawną – zarządy kół terenowych

 1. Związek może udzielać pomocy doraźnej osobom niesłyszącym
  i z wadą słuchu nie zrzeszonym w Związku.

 

§ 12.

 

 1. Dla realizacji powyższych celów i zadań Związek, jego  oddziały i koła terenowe posiadające osobowość prawną mogą:

a)   tworzyć i prowadzić:

 • ośrodki, poradnie, placówki i inne podmioty diagnozy, rehabilitacji
  i reedukacji dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, oraz dla dzieci słyszących rodziców niesłyszących oraz inne przedsiębiorstwa lecznicze,
 • ośrodki, punkty i inne placówki rehabilitacji i pomocy dorosłych niesłyszących i osób z innymi uszkodzeniami słuchu,
 • placówki kulturalne, oświatowe, rekreacyjno-rehabilitacyjne,
 • sekcje młodzieży głuchej,
 • ośrodki i placówki metodyczne do prowadzenia rehabilitacji
  i szkolenia,
 • ośrodki i placówki opieki i pomocy osobom w podeszłym wieku.
 • ośrodki i placówki kształcenia i przekwalifikowania zawodowego.
 • podmioty działalności gospodarczej, a w tym - zakłady pracy chronionej, zakłady aktywizacji zawodowej dla zatrudnianych osób    z uszkodzonym słuchem w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej, podmioty lecznicze, spółdzielnie socjalne itp. oraz fundacje. Oddziały  i koła terenowe mogą tworzyć fundacje wyłącznie za zgodą Zarządu Głównego.
 • ośrodki terapii i profilaktyki zdrowotnej, społecznej, przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, warsztaty terapii zajęciowej, domy dziennego pobytu itp.,

b)   organizować:

 • kształcenie i dokształcanie w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, prowadzić szkolenia w zakresie języka migowego dla różnych grup społecznych i zawodowych;
 • lokalne centra wolontariatu wspierające osoby z uszkodzonym słuchem;
 • wystawy, warsztaty i inne formy działalności zmierzające do propagowania kultury i odnowy tradycji narodowej;
 • turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalno-oświatowe, sportowo rekreacyjne, wystawy i inne formy zajęć w zakresie swojej działalności,

c)   wydawać czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje dotyczące spraw środowiska,

d)   współpracować:

 • z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi, społecznymi, wyznaniowymi, zawodowymi, młodzieżowymi oraz z instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi,
 • z zagranicznymi i krajowymi organizacjami społecznymi, zrzeszającymi osoby niesłyszące i z uszkodzonym słuchem, które zajmują się problematyką wad słuchu w celu integracji tych środowisk.

e)   uzyskiwać środki na realizację celów statutowych Związku poprzez m.in. prowadzenie różnych form działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej w niektórych jej formach,

 1. Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania wskazanych wyżej jednostek organizacyjnych oraz zespołów pracy programowej
  i organizacyjnej określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny Związku.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

 

§ 13.

 

 1. Członkowie Związku dzielą się na:

1)   zwyczajnych,

2)   wspierających,

3)   honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która nie słyszy lub ma uszkodzony słuch lub która słyszy i są jej bliskie cele Związku wskutek więzi rodzinnej z inwalidą słuchu lub pracy zawodowej albo społecznej w Związku lub w innej instytucji związanej z rehabilitacją osób niesłyszących lub z uszkodzonym słuchem.
 2. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera materialnie cele Związku.
 3. Członków zwyczajnych przyjmują do Związku i skreślają właściwe zarządy kół, a członków wspierających zarządy oddziałów Związku. Gdy kandydatem na członka wspierającego Związku jest jednostka czy instytucja o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym - przyjmuje
  i skreśla Zarząd Główny.

 

§ 14.

 

 1. Osobom szczególnie zasłużonym w działalności Związku może być nadana godność członka honorowego.
 2. Godność członka honorowego Związku nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członek honorowy Związku ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 5. Osobom, które pełniły funkcje Prezesa Zarządu Głównego albo  prezesa zarządu oddziału lub prezesa zarządu koła terenowego przez okres co najmniej trzech kadencji, może być nadana:

1)   godność Prezesa Honorowego Związku przez Krajowy Zjazd Delegatów,

2)   godność Prezesa Honorowego Oddziału przez zjazd delegatów oddziału,

3)   godność Prezesa Honorowego Koła Terenowego przez zjazd delegatów oddziału.

 

§ 15.

 

Cudzoziemiec może być:

 1. członkiem zwyczajnym - o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. członkiem wspierającym - niezależnie od miejsca przebywania, o ile materialnie lub w inny sposób wspiera działalność Związku.

 

§ 16.

 

 1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:

1)       wybierać i być wybieranymi do władz Związku,

2)       składać wnioski dotyczące działalności Związku do wszystkich władz związkowych,

3)       korzystać z pomocy i urządzeń Związku.

 1. Członkom zwyczajnym w wieku od 16 do 18 lat przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 z ograniczeniem czynnego i biernego prawa wyborczego wyłącznie do władz koła Związku.
 2.          Członkom zwyczajnym w wieku poniżej 16 lat przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku. Jeżeli jednak członkowie poniżej 16 lat zrzeszeni są w kole zrzeszającym wyłącznie   małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranymi do władz tego koła.
 3. Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt. 1.
 4. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Związku korzystają
  z praw i wykonują obowiązki członkowskie przez swoich przedstawicieli.

 

§ 17.

 

 1. Członkowie Związku są obowiązani:

1)       przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

2)       brać czynny udział w życiu i działalności Związku,

3)       przestrzegać zasad współżycia społecznego,

4)       regularnie płacić składki członkowskie,

 1. Postanowienia ust. 1 pkt. 3 nie mają zastosowania do członków
  będących osobami prawnymi.

 

§ 18.

 

 1. Przynależność do Związku ustaje w razie:

1)       śmierci członka,

2)       dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie pod rygorem nieważności,

3)       skreślenia z listy członków w przypadku zalegania z opłacaniem składek przez ponad 12 miesięcy,

4)       utraty bytu przez osobę prawną,

5)       wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,

6)       skreślenia z listy członków osoby fizycznej w przypadku skazania na mocy prawomocnego wyroku sądowego na utratę praw publicznych.

 1. Osobom skreślonym z listy członków, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu, przysługuje odwołanie:

1)       osobom fizycznym do właściwego Zarządu Oddziału,

2)       osobom prawnym do Zarządu Głównego.

 1. Członek honorowy traci tę godność, jeżeli dopuści się czynów niegodnych, stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub orzeczeniem sądu koleżeńskiego. Decyzję w tym zakresie podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 2. Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego w przypadku osób:

1)   skreślonych z listy członków na podstawie ust. 1 pkt. 3 może nastąpić po opłaceniu zaległych składek,

2)   skreślonym z listy członków na podstawie usyt.1 pkt.6 może nastąpić po odzyskaniu pełni praw publicznych,

3)   wykluczonych ze związku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 10 lat od daty wykluczenia.

 1. Zabrania się:

1)   udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Polskiego Związku Głuchych w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2)   przekazywania majątku Polskiego Związku Głuchych na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)   wykorzystywania majątku Polskiego Związku Głuchych na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku;

4)   zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Polskiego Związku Głuchych, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

IV. WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU.

 

§ 19.

 

 1. Władzami naczelnymi Związku są:

1)   Krajowy Zjazd Delegatów,

2)   Zarząd Główny,

3)   Prezydium Zarządu Głównego,

4)   Główna Komisja Rewizyjna,

5)   Główny Sąd Koleżeński.

 1. Władzami oddziału Związku są:

1)   zjazd delegatów oddziału,

2)   zarząd oddziału,

3)   prezydium zarządu oddziału

4)   komisja rewizyjna oddziału,

5)   sąd koleżeński oddziału.

 1. Władzami koła Związku są:

1)   walne zebranie członków koła,

2)   zarząd koła,

3)   komisja rewizyjna koła.

 1. Komisje rewizyjne są wybierane w kołach, które liczą ponad 100 członków. W kołach, w których nie wybiera się komisji rewizyjnej, kontrolę sprawuje bezpośrednio komisja rewizyjna oddziału.

 

§ 20.

 

Kadencja wszystkich władz Związku trwa 5 lat. Kadencja władz koła zrzeszającego małoletnich trwa 2 lata.

 

§ 21.

 

 1. Oddziały Związku powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny.
 2. Zasięg działania oddziału określa Zarząd Główny.
 3. W przypadku rozwiązania oddziału w czasie trwania kadencji,
  prezes i dwóch członków zarządu rozwiązanego oddziału wybranych przez zarząd tego oddziału wchodzi w skład zarządu oddziału przejmującego dotychczasowy teren działania oddziału rozwiązanego, przy czym prezes wchodzi w skład prezydium zarządu tego oddziału.

 

§ 22.

 

 1. Koła Związku są powoływane i rozwiązywane przez zarządy
  oddziałów. Do utworzenia koła wymagana jest liczba co najmniej
  30 członków, a w szkolnych kołach 15 członków.
 2. Uchwała zarządu oddziału o utworzeniu koła określa również jego terytorialny zasięg działania.
 3. W przypadku rozwiązania koła 1 członek zarządu rozwiązanego koła wybrany przez zarząd tego koła wchodzi w skład zarządu koła przejmującego teren działania koła rozwiązanego.
 4. Członkowie koła zamieszkali w miejscowościach położonych poza siedzibą władz koła, mogą uczestniczyć w pracach koła w grupie związkowej utworzonej w danej miejscowości przez zarząd koła
  za zgodą właściwego zarządu oddziału. Dla działalności grupy związkowej zarząd koła wyznacza opiekuna.

 

 

V. WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU.

 

A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW.

 

§ 23.

 

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny. Krajowy Zjazd Delegatów zwyczajny zwoływany jest raz na 5 lat.
 2. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1)    ustalanie ogólnych kierunków działalności Związku,

2)    rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,

3)    wybór i odwołanie:

a)    Prezesa Zarządu Głównego,

b)     od 5 do 11 członków i 3 zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

c)    5 Członków i 2 zastępców członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

4)    podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za okres kadencji, a na żądanie 1/3 liczby delegatów lub Głównej Komisji Rewizyjnej, indywidualnie poszczególnym członkom Prezydium Zarządu Głównego. Osoby, które nie uzyskały absolutorium nie mogą kandydować ani pełnić żadnej funkcji społecznej na żadnym szczeblu Związku przez okres co najmniej trzech kadencji,

5)    podejmowanie decyzji o nadaniu godności Prezesa Honorowego Związku na wniosek Zarządu Głównego,

6)    podejmowanie na wniosek Zarządu Głównego decyzji o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego,

7)    uchwalanie statutu Związku i jego zmian,

8)    podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku,

9)    podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach co do których Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna lub większość obecnych delegatów uzna, że ich ważność wymaga ustosunkowania się Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 24.

 

 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na zjazdach delegatów oddziałów oraz z głosem doradczym członkowie naczelnych władz Związku, jeżeli nie są delegatami.
 2. Liczbę delegatów i ich zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów
  wybieranych przez poszczególne oddziały ustala Zarząd Główny. Ustalane liczby delegatów powinny być proporcjonalne do liczby zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie działania poszczególnych oddziałów.
 3. Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.

 

§ 25.

 

O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia zarządy oddziałów, delegatów oraz członków władz związku co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 26.

 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)   na wniosek 1/3 liczby zarządów oddziałów.

 

§ 27.

 

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien być zwołany przez Zarząd Główny w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
 2. W przypadku niezwołania przez Zarząd Główny Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w w/w terminie, prawo zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów przysługuje wnioskodawcy. Postanowienia § 23, 24 i 25 statutu stosuje się odpowiednio.

 

B. ZARZĄD GŁÓWNY.

 

§ 28.

 

 1. Zarząd Główny składa się z Prezesa Zarządu Głównego, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego oraz członków, których liczba odpowiada liczbie oddziałów Związku, mając na uwadze że każdy
  z oddziałów Związku posiada jednego przedstawiciela w Zarządzie Głównym. Przedstawicielem oddziału w Zarządzie Głównym jest prezes oddziału lub wiceprezes oddziału wyznaczony przez zarząd oddziału.
 2. Zarząd Główny na wniosek Prezesa Zarządu Głównego wybiera spośród członków Zarządu Głównego trzech wiceprezesów, zaś Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego spośród członków zwyczajnych Związku.
 3. Prezes Zarządu Głównego, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego oraz trzej wiceprezesi stanowią Prezydium Zarządu Głównego.
 4. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez Prezesa Zarządu, Zarząd Główny wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym nowego Prezesa Zarządu Głównego na okres do końca kadencji. Na miejsce Członka Zarządu Głównego wybranego na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego na okres do końca kadencji, wchodzi inny prezes lub wiceprezes, wyznaczony przez zarząd jego oddziału.
 5. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji przez Członka Zarządu Głównego nie będącego Prezesem Zarządu Głównego ani Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego, na jego miejsce na okres do końca kadencji wchodzi inny, wyznaczony przez zarząd jego oddziału, prezes lub wiceprezes zarządu oddziału.

 

§ 29.

 

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Związku w okresie między Zjazdami. Do Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz,       
2) kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie  uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,  
2.a) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów Związku, 
3) uchwalanie planów działalności i budżetu Związku oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,       
4) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku nieruchomego Związku,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Związku do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, o których mowa w § 8, jak też przedstawianie kandydatów Związku do władz tych organizacji,
5.a) nadawanie osobowości prawnej kołom terenowym Związku,     
6) zawieszanie zarządów oddziałów lub poszczególnych ich członków w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub statutem Związku. Zawieszenie poszczególnych członków zarządu oddziału nastąpić może po wydaniu orzeczenia przez Główny Sąd Koleżeński w przedmiocie zawieszenia, bądź na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub po zasięgnięciu jej opinii. W razie zawieszenia całego zarządu oddziału, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje - do czasu wyboru nowego zarządu przez zjazd delegatów oddziału,       
7) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów uchwał zarządów oddziałów,
8) rozpatrywanie okresowych sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego,   
8.a) uchylanie uchwał Prezydium Zarządu Głównego podjętych w sprawach należących do kompetencji Zarządu Głównego, a przekazanych z upoważnienia do rozpatrywania przez Prezydium Zarządu Głównego.
9) powoływanie stałych lub doraźnych zespołów pracy programowej lub organizacyjnej,
10) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
11) przygotowywanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

 

§ 30.

 

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz na pół roku i zwoływane są przez Prezesa Zarządu Głównego lub innego, upoważnionego na podstawie uchwały Prezydium, członka Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Posiedzenie Zarządu Głównego, powinno być zwołane przez w/w osoby również na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo co najmniej
  1/3 członków Zarządu Głównego w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.
 3. W przypadku niezwołania posiedzenia Zarządu Głównego w określonym w ust. 2 terminie, prawo zwołania posiedzenia Zarządu Głównego przysługuje wnioskodawcy.
 4. terminie posiedzenia Zarządu Głównego, członkowie Zarządu Głównego powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. W wypadkach nagłych posiedzenie Zarządu Głównego może być zwołane bez zachowania tego terminu.
 5. W zawiadomieniu o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu Głównego powinien być podany proponowany porządek obrad.

 

§ 31.

 

Prezydium Zarządu Głównego składa się z 5 członków. Skład Prezydium Zarządu Głównego określa szczegółowo § 28 ust.3 statutu. 

 

 

 

 

§ 32.

 

Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w imieniu Zarządu Głównego w okresie między jego posiedzeniami. Do Prezydium Zarządu Głównego należy:     
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz,       
2) przygotowywanie projektów planów i budżetu Związku oraz sprawozdań z ich wykonania,   
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w granicach budżetu i zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego,       
5) kierowanie pracami Związku zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

§ 33.

 

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku i zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.

 

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA.

 

§ 34. 

 

 1. Najwyższym organem kontrolującym Związku jest Główna Komisja Rewizyjna. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi od 5 do 11 członków oraz 3 zastępców członków wybranych na Krajowym Zjeździe Delegatów.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
 3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków Komisji - w jej skład wchodzą zastępcy członków Komisji wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Zjazd.
 4. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić osoby, które:

1)   nie są członkami Zarządu Głównego ani nie pozostają z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)   nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe.

 

 

 

§ 35.

 

Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy:  
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności
i legalności oraz kontrola działalności wszystkich organów Związku pod względem zgodności ze statutem i programem działania,
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,        
3) składanie na posiedzeniach Zarządu Głównego wniosków i opinii dotyczących projektu planów i budżetu, 
4) występowanie na Krajowym Zjeździe Delegatów z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, 
5) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów i kół.     
6) zawieszanie komisji rewizyjnych oddziałów w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub statutem Związku.

 

§ 36.

 

Szczegółowy zakres działalności komisji rewizyjnych Związku określa
regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

 

§ 37.

 

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji
Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.

 

D. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI.

 

§ 38.

 

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i 2 zastępców członków.
 2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków Głównego Sądu Koleżeńskiego w jego skład wchodzą zastępcy członków Sądu wybrani na Krajowym Zjeździe Delegatów w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Zjazd.

 

 

§ 39.

 

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Związku dotyczące:

1)   nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz działania na szkodę Związku,

2)   naruszania zasad współżycia społecznego,

3)   konfliktów między członkami w sprawach działalności statutowej Związku.

 

§ 40.

 

 1. Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1)   rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw, które dotyczą członków władz naczelnych Związku i władz oddziałów oraz członków honorowych,

2)   rozpatrywanie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego jako sądu pierwszej instancji oraz orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,

3)   nadzorowanie działalności sądów koleżeńskich oddziałów,

4)   uchwalanie regulaminów Głównego Sądu Koleżeńskiego i sądów koleżeńskich oddziałów.

 1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w trzyosobowych
  zespołach orzekających, a odwołania od orzeczeń tego Sądu w pięcioosobowych zespołach orzekających.  
 2. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych I instancji służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

 

§ 41.

 

Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w II instancji są ostateczne.

§ 42.

 

 1. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

1)   upomnienie,

2)   naganę,

3)   zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do
5 lat,

4)   wykluczenie ze Związku

5)   pozbawienie odznaki honorowej Związku.

 1. Orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich lub wykluczenia ze Związku nie zwalnia władz Związku i jednostek organizacyjnych Związku od udzielania pomocy osobom niesłyszącym lub z wadą słuchu zawieszonym w prawach członka lub wykluczonym ze Związku.

 

 

VI. WŁADZE ODDZIAŁU.

 

A. ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU.

 

§ 43.

 

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Zjazd Delegatów Oddziału. Zjazd delegatów oddziału może być zwyczajny i nadzwyczajny. Zwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału odbywa się raz na 5 lat.
 2. Do kompetencji Zjazdu Delegatów Oddziału należy:

1)   ustalanie ogólnych kierunków działalności oddziału,

2)   rozpatrywanie sprawozdań z działalności i ocena działalności władz oddziału,

3)   podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału za okres kadencji, a na żądanie 1/3 liczby delegatów lub komisji rewizyjnej oddziału indywidualnie poszczególnym członkom prezydium zarządu oddziału. Osoby, które nie uzyskały absolutorium nie mogą kandydować ani pełnić żadnej funkcji społecznej na żadnym szczeblu Związku przez okres co najmniej trzech kadencji,

4)   wybór członków i zastępców członków władz oddziału,

5)   wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

6)   przyjęcie wniosków i postulatów pod adresem władz państwowych
i samorządowych oraz Zarządu Głównego,

 1. Zjazd delegatów oddziału może wybrać prezesa zarządu oddziału.

 

§ 44.

 

 1. W Zjeździe delegatów oddziału biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani przez walne zebrania członków kół, z głosem
  doradczym członkowie władz oddziału i przedstawiciele Zarządu Głównego, jeżeli nie są delegatami.
 2. Liczbę delegatów na zjazd delegatów oddziału wybieranych przez poszczególne koła ustala zarząd oddziału. Ustalane liczby delegatów powinny być proporcjonalne do liczby zrzeszonych członków zwyczajnych na terenie poszczególnych kół.
 3. Mandat delegata trwa przez całą kadencję nowo wybranych władz.
 4. terminie, miejscu i porządku obrad zarząd oddziału zawiadamia jego uczestników co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym
  terminem zjazdu delegatów oddziału.

 

§ 45.

 

 1. Nadzwyczajny zjazd delegatów oddziału zwołuje zarząd oddziału:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na wniosek Zarządu Głównego,

3)   na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,

4)   na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów kół terenowych działających na terenie danego oddziału.

 1. Nadzwyczajny zjazd delegatów oddziału powinien być zwołany przez zarząd oddziału w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
 2. W przypadku niezwołania nadzwyczajnego zjazdu delegatów oddziału przez zarząd oddziału we wskazanym w pkt. 2 terminie, prawo zwołania nadzwyczajnego zjazdu delegatów oddziału, przysługuje wnioskodawcy.

 

B. ZARZĄD ODDZIAŁU.

 

§ 46.

 

 1. Zarząd Oddziału składa się z 7-11 członków i 2-5 zastępców członków.
 2. Zarząd oddziału utworzony wg § 21 ust. 3 w czasie poprzedzającym zjazd delegatów oddziału może składać się z większej liczby członków.
 3. W przypadku nie zastosowania przepisu § 43 ust. 3 - zarząd
  oddziału wybiera ze swego grona prezesa.
 4. Zarząd oddziału na wniosek prezesa wybiera ze swego grona 1- 3
  wiceprezesów i sekretarza, którzy tworzą prezydium zarządu
  oddziału. Liczba członków prezydium zarządu oddziału nie może przekraczać połowy liczby członków zarządu.
 5. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności zarządu
  oddziału - w jego skład wchodzą zastępcy członków zarządu
  wybrani na zjeździe delegatów, w kolejności określonej liczbą
  uzyskanych głosów lub określonej przez zjazd.
 6. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji prezesa wybranego przez zjazd delegatów oddziału, zarząd oddziału wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym nowego prezesa.

 

 

§ 47.

 

Do zarządu oddziału należy:  
1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,       
2) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Związku,      
3) powoływanie i rozwiązywanie kół podległych zarządowi oddziału oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności,     
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w granicach budżetu oddziału,
5) opracowywanie projektów planu działalności, budżetu oraz przedstawianie ich Zarządowi Głównemu,  
6) uchwalanie budżetu oddziału w ramach przydzielonych środków oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,       
6.a) opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów oddziału,
6.b) opiniowanie wniosków kół terenowych Związku w sprawie nadania im osobowości prawnej,       
7) zawieszanie zarządów kół lub poszczególnych ich członków w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub ze statutem Związku. Zawieszenie poszczególnych członków zarządu koła nastąpić może po wydaniu orzeczenia przez sąd koleżeński oddziału w przedmiocie zawieszenia bądź na wniosek komisji rewizyjnej oddziału lub po zasięgnięciu jej opinii. W razie zawieszenia zarządu koła zarząd oddziału powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez walne zebranie członków koła,
8) uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami zjazdu delegatów oddziału uchwał zarządów kół,       
9) przygotowywanie sprawozdań na zjazd delegatów oddziału.

 

 

§ 48.

 

 1. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na pół roku i zwoływane są przez prezesa lub wyznaczonego wiceprezesa.
 2. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu oddziału i prezydium zarządu oddziału z głosem doradczym.

 

          

 

 

 § 49.

 

 1. W okresach między posiedzeniami zarządu oddziału prezydium kieruje pracami oddziału zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd oddziału oraz załatwia sprawy zlecone przez zarząd oddziału
  z wyjątkiem spraw określonych w § 47 pkt. 3, 7 i 8.
 2. Posiedzenia prezydium zarządu oddziału odbywają się co najmniej
  6 razy w roku i zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU.

 

§ 50.

 

 1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 do 5 członków i 1 do
  3 zastępców członków.
 2. Komisja rewizyjna oddziału wybiera spośród swego grona
  przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności komisji rewizyjnej oddziału - w jej skład wchodzą zastępcy członków komisji wybrani na zjeździe delegatów oddziału, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez zjazd.
 4. W skład komisji rewizyjnej oddziału mogą wchodzić osoby, które:

1)    nie są członkami zarządu oddziału, nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)   nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe.

 

§ 51.

 

 1. Do komisji rewizyjnej oddziału należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności
i legalności działalności,         
2) występowanie do zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli, 
3) występowanie na zjeździe delegatów oddziału z wnioskami
w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału,    
4) nadzorowanie komisji rewizyjnych kół.         

 1. Komisja rewizyjna oddziału może wystąpić do Zarządu Głównego Związku z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach zarządu oddziału bądź poszczególnych jego członków, a do zarządu oddziału o zawieszenie w czynnościach zarządu koła lub poszczególnych jego członków.     

D. SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU.

 

§ 52.

 

 1. Sąd koleżeński oddziału składa się z 3 do 5 członków i 1 do 2 zastępców członków. Sąd koleżeński oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności sądu koleżeńskiego oddziału w jego skład wchodzą zastępcy członków sądu wybrani na zjeździe delegatów oddziału w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez zjazd.

 

§ 53.

 

 1. Sąd koleżeński oddziału rozpatruje w I instancji sprawy członków
  oddziału, określone w § 39.
 2. Sąd koleżeński oddziału rozpatruje sprawy w trzyosobowych
  zespołach orzekających.

§ 54.

 

Postanowienia § 40 ust. 3 i § 42 ust.1 pkt. 1 do pkt. 4 i ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.

 

VII. KOŁA ZWIĄZKU.

 

§ 55.

 

 1. Najwyższą władzą koła jest walne zebranie członków koła. W kołach liczących ponad 500 członków mogą odbywać się zebrania w grupach, w ramach których wybierani są przedstawiciele grup na walne zebranie członków koła. Zasady zwoływania zebrań członków w grupach oraz zasady i klucz wyboru przedstawicieli grup ustala zarząd oddziału
  w regulaminie tych zebrań.
 2. Do kompetencji walnego zebrania członków koła należy:

1)    uchwalanie kierunków działalności koła,

2)    wybór członków i zastępców członków koła i komisji rewizyjnej koła,

3)    rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej koła,.

4)    podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi koła za okres kadencji, a na żądanie 1/3 liczby członków koła uczestniczących w zebraniu lub komisji rewizyjnej koła – indywidualnie poszczególnym członkom zarządu koła. Osoby, które nie uzyskały absolutorium nie mogą kandydować ani pełnić żadnej funkcji społecznej na tym samym i wyższych szczeblach Związku przez okres 3 kadencji,

5)    wybór delegatów na zjazd delegatów oddziału,

6)    uchwalanie wniosków na zjazd delegatów oddziału,

 1. W walnym zebraniu członków koła biorą udział z głosem decydującym członkowie koła, z głosem doradczym członkowie władz oddziału nie będący członkami koła.
 2. O terminie i miejscu obrad walnego zebrania członków koła, zarząd zawiadamia członków koła co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne zebranie członków koła jest prawomocne w drugim terminie bez względu na ilość członków zwyczajnych biorących udział w zebraniu.

 

§ 56.

 

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków koła zwołuje zarząd koła:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na wniosek zarządu oddziału,

3)   na wniosek komisji rewizyjnej koła,

4)   na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków koła.

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków koła zarząd powinien zwołać w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Nadzwyczajne walne zebranie członków koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. W przypadku niezwołania nadzwyczajnego walnego  zebrania członków koła przez zarząd koła, w w/w terminie, prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków koła przysługuje wnioskodawcy.

 

 § 57.

 

 1. Zarząd koła składa się z 5 do 9 członków oraz 2-3 zastępców członków.
 2. Zarząd koła wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa,
  sekretarza i skarbnika.
 3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności zarządu koła
  - w skład jego wchodzą zastępcy członków wybrani na walnym
  zebraniu koła w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez walne zebranie koła.
 4. Zarząd koła utworzony wg przepisów § 22 ust. 3 w czasie poprzedzającym walne zebranie członków koła może składać się z większej liczby członków.

 

§ 58.

 

1. Do zarządu koła należy:   
1) reprezentowanie koła na zewnątrz,   
2) kierowanie działalnością koła zgodnie z postanowieniami statutu
i uchwałami władz wyższego stopnia,   
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w granicach budżetu koła,
4) uchwalanie projektów planu działalności i budżetu koła oraz przedstawianie ich zarządowi oddziału,    
5) przygotowywanie sprawozdań na walne zebranie członków koła.        
2. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale i zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.       
3. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek komisji rewizyjnej koła mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu koła z głosem doradczym.                 

§ 59.

 

 1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 5 członków oraz 2 zastępców członków. Komisja rewizyjna koła wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków komisji rewizyjnej koła - w skład jej wchodzą zastępcy członków komisji
  wybrani na walnym zebraniu koła w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez walne zebranie koła.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej Koła mogą wchodzić osoby, które:

a)   nie są członkami zarządu koła, ani nie pozostają nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)   nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe.

 

§ 60.

 

Do komisji rewizyjnej koła należy:  
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności koła, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3) występowanie na walnym zebraniu członków z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła.   

VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU.

 

§ 61.

 

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały w spółkach, papiery wartościowe, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce
i zgromadzone na kontach bankowych.

 

§ 62.

 

 1. Na majątek Związku składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez oddziały osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Związku po tej dacie.
 2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zarządy Głównego. Od chwili uzyskania przez oddziały osobowości prawnej Związek może przekazać im na własność część majątku Związku zgodnie z przynależnością terytorialną.
 3. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Zarząd Główny lub Oddziały, czy Koła Terenowe posiadające osobowość prawną,
 4. Majątek nieruchomy, ruchomy, aktywa, udziały w spółkach, papiery wartościowe itp. zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez oddziały lub koła terenowe, po uzyskaniu przez nie osobowości prawnej, stanowi majątek oddziału lub koła terenowego i o jego zbyciu decydują zarządy tych jednostek. Jednostce wyższego stopnia odpowiednio przysługuje prawo pierwokupu (odpowiednio Zarządowi Głównemu lub Oddziałowi).
 5. Zbycie majątku nieruchomego nabytego przez oddziały po terminie
  o którym mowa w ust. 1 wymaga powiadomienia Zarządu Głównego, któremu lub jednostce przez niego wskazanej, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. Termin do złożenia oświadczenia o chęci nabycia wynosi 3 miesiące od zawiadomienia Zarządu Głównego. Zasady te obowiązują odpowiednio układzie macierzysty oddział PZG, a jego koła terenowe posiadające osobowość prawną.
 6. W przypadku rozwiązania oddziału o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd Główny zaś w przypadku rozwiązania koła terenowego posiadającego osobowość prawną – zarząd jego macierzystego oddziału.

 

§ 63.

 

 1. Na fundusze Związku składają się:

1)   wpisowe i składki członkowskie,

2)   dochody z imprez i wydawnictw,

3)   dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, dochody
ze sprzedaży udziałów w spółkach, dywidendy z akcji, papiery wartościowe,

4)   dotacje państwowe i inne przekazywane w związku z zadaniami zleconymi Związkowi,

5)   dochody z działalności gospodarczej,

6)   zapisy, spadki i darowizny.

 1. Dochodami Związku zarządza Zarząd Główny, a dochodami
  Oddziałów ich zarządy.

 

§ 64.

 

 1. Zarząd Główny może przekazać swój majątek na podstawie umowy użyczenia zgodnie z art. 710 kc jednostkom organizacyjnym, posiadającym osobowość prawną. W przypadku likwidacji jednostki, majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Zarząd Główny.
 2. W odniesieniu do oddziałów przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 65.

 

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Związku wymagają dla swojej ważności podpisów dwóch upoważnionych przez Zarząd Główny na podstawie uchwały członków Prezydium Zarządu Głównego lub dwóch innych członków Zarządu Głównego  upoważnionych na podstawie uchwały przez Zarząd Główny.

 

§ 66.

 

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie inne oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku jednostki Związku posiadającej osobowość prawną (oddziały, niektóre koła terenowe) wymagają dla swojej ważności:

1)     w przypadku oddziałów, podpisów dwóch upoważnionych przez zarząd oddziału na podstawie uchwały, członków prezydium zarządu oddziału lub dwóch innych członków zarządu oddziału upoważnionych na podstawie uchwały przez zarząd oddziału.

2)     w przypadku kół terenowych, podpisów dwóch upoważnionych w formie uchwały  przez zarząd koła, członków zarządu koła terenowego lub dwóch innych osób upoważnionych przez zarząd koła w w/w sposób.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 67.

 

1. Uchwały wszystkich władz Związku z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Projekty zmian statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 68.

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku podjęcia uchwał o rozwiązaniu Związku, Krajowy Zjazd Delegatów wyznaczy komisję do przeprowadzenia likwidacji i określi cel na który powinien być przeznaczony majątek Związku.

 

 

 

 

"Głuchy Obywatel"

Kampania Społeczna "Cichy Obywatel"

JĘZYK MIGOWY:

strona internetowa CEJM

Centrum Edukacyjne Języka Migowego

zaprasza do nowo otwartej strony internetowej:

www.cejm.info.pl

 • Zapraszamy do udziału w organizowanych w 2014 r. warsztatach polskiego języka migowego

więcej na stronie: www.cejm.info.pl

___________

Polski Język Migowy (PJM) - Naturalny Języka Migowy nazywany Polskim Językiem Migowym, który wspierany jest szczątkową mową lub artykulacją. Język ten posiada własną, specyficzną gramatykę pozycyjno - przestrzenną, w której o sensie zdania decyduje szyk oraz sposób prezentacji znaków określających wyrazy.

System Językowo - Migowy (SJM) - jest to tzw. język migany w którym zachowując strukturę gramatyczną języka polskiego wykorzystuje się znaki migowe do konstruowania wypowiedzi słownej. System Językowo - Migowy stosuje się zawsze z językiem mówionym.

__________________________________

Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - przeczytaj w zakładce CEJM-KURSY

UWAGA !

Nowe procedury oraz informacje dotyczące egzaminu certyfikacyjnego znajdują się w zakładce CEJM-CERTYFIKACJA

Edumed

logo EduMed

ulotka informacyjna EduMed

Zapraszamy do Centrum EduMed

telefon: 22 395 51 77

email: biuro@centrumedumed.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Numery archiwalne

Świat ciszy. Okładka

Poradnik


Nauczmy się rozumieć nawzajem. (10,96 MB)

Poradni: nauczmy się rozumieć nawzajem

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza