Witamy

To jest strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat struktury i działalności PZG.
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych.
Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

Informacja o dofinansowaniu kosztów usług tłumaczy j.migowego w ramach programu Pitagoras 2007

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w terminie do 15 kwietnia 2011 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie kosztów usług tłumacza języka migowego w ramach realizacji programu „Pitagoras 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”.

Wnioski należy składać do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również druk wniosku o przystąpienie do realizacji programu dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.

link: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/86/86/Spis_tresci_programu__Pitagoras_2007.html

 

Bezpłatne studia dla niedosłyszących i niesłyszących w Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku „INFORMATYKA ” w ramach działania 4.1.2 POKL

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza osoby z wadą słuchu na studia dzienne, na kierunku  informatycznym.

16 studentów przyjętych na wyżej wymieniony kierunek w roku akademickim 2011/2012 z najlepszymi wynikami w nauce otrzyma tzw. stypendia zamawiane w wysokości 1000 zł miesięcznie. Na pierwszym roku studiów stypendia przyznawane będę na podstawie wyników z matury a w kolejnych latach na podstawie ocen z egzaminów.

Uczelnia planuje przyjąć w tym roku na studia dzienne na tym kierunku 64 studentów. Ze stypendiów będą mogły na jednakowych zasadach korzystać wszyscy studenci, w tym osoby niedosłyszące. i niesłyszące.

Osoby z wadą słuchu  zostaną objęte szczególnym wsparciem w ramach wyżej wymienionego  projektu.

Między innymi zostanie zatrudniony tłumacz języka migowego w Akademii Morskiej w Szczecinie na cały etat. Będzie on obecny na wszystkich zajęciach prowadzonych w ramach kierunku „Informatyka” oraz na wszystkich zajęciach fakultatywnych. Dodatkowo, zostaną przeszkolone  w zakresie posługiwania się językiem migowym wybrane osoby w Akademii mające kontakt ze studentami. Ponadto, tłumacz będzie pośredniczył językowo w niezbędnych kontaktach z administracją uczelni, urzędami itp. Dzięki temu osoby niesłyszące będą mogły brać aktywny udział we wszystkich zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych oferowanych przez Akademię oraz otrzymają niezbędne wsparcie pozwalające im porozumieć się z otoczeniem we wszystkich ważnych sprawach.

Będzie również istniała możliwość skorzystania z „banku aparatów słuchowych” prowadzonym w PZG w Szczecinie.

Osoby niedosłyszące na pierwszym roku studiów otrzymają bezpłatnie możliwość skorzystania z 30 godzin indywidualnych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.

Osoby niesłyszące będą też mogły otrzymać w wsparcie związane z wymianą lub  naprawa aparatu słuchowego.

Wszystkie osoby przyjęte na studia, w tym osoby niedosłyszące, będą mogły skorzystać w trakcie studiów z:

-   specjalistycznych szkoleń

- warsztatów prowadzonych przez wybitnych praktyków i naukowców z branży informatycznej

-   staży w firmach krajowych, za które studenci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 840 zł miesięcznie

 

strona internetowa Akademii Morskiej w Szczecinie: www.am.szczecin.pl

 

 

IV Europejska Letnia Dziecięcej Szkoła Dramy i Sztuki w Finlandii

Fiński Związek Głuchych organizuje 4th European Children & Art. Summer School w Finlandii od 27 lipca do 7 sierpnia br. Wyżej wymieniona Letnia Szkoła oferuje zajęcia z dramy i sztuki adresowane do dzieci i młodzieży między 10-15 rokiem życia, dla których język migowy jest pierwszym językiem. Językiem wykładowym zajęć będzie International Sign (tłum. Międzynarodowy Migowy). Koszt pobytu wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i profesjonalnymi materiałami szkoleniowymi wynosi 300 EURO.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.ecdass2011.org.
Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 10:33

 

Projekt nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji został przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt zobowiązuje dostawców i nadawców usług audiowizualnych do zapewnienia co najmniej 10 proc. programów, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży,  umożliwiających  odbiór osobom z wadą słuchu i wzroku (napisy dla niesłyszących, tłumaczenie migowe, audiodeskrypcja)

źródło: www.mkidn.gov.pl

Projekt nowelizacji ustawy: http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/proj_ustaw/20101210-rtv--uzasad.pdf (Art. 18 a)

Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 10:20

 

Relacja z konferencji pt. "Internet w świecie ciszy"

W trosce o niesłyszących i słabosłyszących młodych internautów Mazowieckie Kuratorium Oświaty przy współudziale firmy „Microsoft” zorganizowało konferencję pn. „Internet w świecie ciszy”.  Wśród prelegentów gościli przedstawiciele organizacji pomocowych, policji, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz firm komercyjnych, którym bezpieczeństwo dzieci z wadą słuchu nie jest obojętne.

Podczas konferencji zostały przedstawione zagrożenia płynące z sieci związane m.in. z cyberprzemocą, niebezpiecznymi kontaktami online, uzależnieniami. Przedstawiono alarmujące statystyki - ponad 70 % dzieci trafia w Internecie na pornografię i erotykę zaś ponad 50 na materiały pokazujące przemoc.

Omówione zostały również prawne aspekty zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej w Internecie.

Zaprezentowano również środki pomocowe oferowane przez konsultantów projektu helpline.org.pl zapewniające diagnozę sytuacji związanej z zagrożeniem w Sieci oraz wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, interwencje u dostawców usług internetowych. Osoby niesłyszące mogą poprosić o taką pomoc za pośrednictwem e-mail lub czatu.

Przedstawiony został również nowatorski projekt edukacyjny „3,2,1 Internet” – zestaw interaktywnych filmów kreskówkowych adresowanych do dzieci w klasach IV-VI poruszających kwestie cyberprzemocy, ochrony wizerunku, praw autorskich i uzależnienia od Internetu dostępny również w wersji dla niesłyszących na stronie internetowej: dzieckowsieci.pl.

Podczas spotkania została omówiona także sytuacja psychiczna słabosłyszącego dziecka pokrzywdzonego -  barierę komunikacyjna, wiarę w słowo pisane, mniejszą możliwość werbalizacji problemu. Podkreślono istotną rolę  wsparcia rodziców - bycie przyjacielem dziecka, wystrzeganie się krytycyzmu, delikatne zdobywanie wiedzy o stanie psychicznym dziecka.

 

Poprawiony: piątek, 04 lutego 2011 10:02

 

Strona 96 z 100

Odsłon : 1982947

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


Naciśnij aby przejść do strony projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość